Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των LOGOCOS NATURKOSMETIK AG και Logo-Bau GmbH & Co. Grundstucksverwaltungs KG από τη L’Oreal S.A.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με δημιουργία κοινή επιχείρησης από τις Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιος Λτδ και Printco Manufacturing & Trading Ltd

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την υπ’ Αριθμό 24/2018 Απόφασή της στις 6/7/2018, ομόφωνα κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 για την έκδοση των προσωρινών μέτρων, αναφορικά με την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την εταιρεία Premier Shukuroglou Cyprus Ltd εναντίον της εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτίασης στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμό 25/2018 απόφασή της ημερομηνίας 13/7/2018, ομόφωνα κατέληξε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι σωρευτικές προϋποθέσεις που το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 θέτει για την έκδοση των προσωρινών μέτρων, αναφορικά με την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων που υποβλήθηκε από την εταιρεία BLADE Enterprises Limited εναντίον του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου και Εκδοτών μελών του Συνδέσμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 22/6/2018 επέβαλε στην εταιρεία FISSLER GmbH πρόστιμο ύψους €168.441,63, για παράβαση του άρθρου 6(2) περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008, στο πλαίσιο επανεξέτασης της επιβολής διοικητικού προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμό 2056/2012 Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 12/09/2016 αναφορικά με την Απόφαση ΕΠΑ: 42/2012 στην Καταγγελία Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της The Collected Group LLC από την KKR & Co Inc.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της mertus 435. GmbH, της SUSE Linux GmbH και της SUSE LLC, από την EQT Fund Management S.a.r.l., μέσω της Marcel Bidco GmbH


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου