Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Ε.Π.Α, καθώς και τις πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Π.Α. Παρέχεται επίσης ενημέρωση για θέματα που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο και άλλες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού. Στις σελίδες μας θα βρείτε επίσης τα έντυπα με οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών και γνωστοποιήσεων, καθώς και συνδέσμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Εθνικές Επιτροπές Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Οι σελίδες μας εμπλουτίζονται συνεχώς, με νέα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Ε.Π.Α. καθώς και νέες αποφάσεις, έρευνες και εξελίξεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ε.Π.Α.


Τελευταία Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου υπ’ Αρ. 2004/2012 επί της προσφυγής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την KKR & Co. L.P. του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας LGC Science Group Limited και της θυγατρικής της εταιρείας LGC Whirlwind Ltd, μέσω της Figaro Bidco Ltd

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έκδοση της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου επί της προσφυγής του Συνδέσμου Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού υπ’ αριθμό 259/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το κατά πόσο να δοθούν επιπρόσθετα μέσα και ή εργαλεία στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές για την εφαρμογή των κανόνων του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, Bruno Lasserre μοιράστηκε τις εμπειρίες του για την ανάπτυξη πολιτικών ανταγωνισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεως στην εταιρεία Hermes Airports Ltd αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Travel από την TUI (Cyprus) Ltd και αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Aeolos Cyprus Travel Ltd από τη Falandel Holdings Ltd

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Η προστασία του Ανταγωνισμού στην Κύπρο και την Ευρώπη»


Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου