Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Gerik Investments Ltd από την Ibiscus Invest Ltd και την Cybarco Contracting Ltd
10/07/2024


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Gerik Investments Ltd από την Cybarco Contracting Ltd, μέσω της οποίας η Cybarco Contracting Ltd θα αποκτήσει κοινό έλεγχο με την Ibiscus Investments Ltd επί της Gerik Investments Ltd.

Η εταιρεία Cybarco Contracting Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανήκει στον Όμιλο Λανίτη. Ο Όμιλος Λανίτη, μέσω της εταιρείας Cybarco Contracting Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής οικοδομικών έργων, και μέσω άλλων εταιρειών του ομίλου ή κοινοπραξιών δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στην παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος, διαχείριση έργων και εγκαταστάσεων, διαχείριση αμιάντου και στον τομέα των τεχνικών έργων (π.χ. κατασκευή και συντήρηση αυτοκινητόδρομων, έργα υποδομής όπως αποχετευτικά).

Η Ibiscus Investments Ltd συνιστά εταιρεία συμμετοχών (holding company). Κύρια δραστηριότητα της είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε κινητές και ακίνητες αξίες.

Η εταιρεία Gerik Investments Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Gerik Investments Ltd αποτελεί Όμιλο εταιρειών που δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής και διάθεσης αδρανών / λατομικών υλικών, στην παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, στην παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος, στην έρευνα και ανάπτυξη σχετική με λατομικά υλικά, στις υπηρεσίες εμπορικών μεταφορών και στην ανάπτυξη γης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου