Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) – Σχέδιο Δημοσίευσης στη βάση του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 (184(I)/2017)
05/04/2023


Κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες η ΕΠΑ δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει

Ι. Πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση και δομή της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού – οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την Επικεφαλίδα «Η ΕΠΑ με μια ματιά».

ΙΙ. Πληροφορίες αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται. – οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την Επικεφαλίδα «Νόμοθεσία» καθώς επίσης και κάτω από τις επικεφαλίδες «Συμπράξεις», «Δεσπόζουσα θέση», «Οικονομική Εξάρτηση» και «Συγκεντρώσεις».

ΙΙΙ. Πληροφορίες αναφορικά με τις εξουσίες και υποχρεώσεις της ΕΠΑ - οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την Επικεφαλίδα «Η ΕΠΑ με μια ματιά» και «Αποστολή».

IV. Πληροφορίες αναφορικά με το προσωπικό της Υπηρεσίας (ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας) – οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την Επικεφαλίδα «Η ΕΠΑ με μια ματιά» και «Η Υπηρεσία».

V. Αποφάσεις που δημοσιεύονται στη βάση του άρθρου 20 και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 40 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2022 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(I)/2018) – οι εν λόγω αποφάσεις αναρτούνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής κάτω από τις επικεφαλίδες «Συμπράξεις», «Δεσπόζουσα θέση» και «Οικονομική Εξάρτηση», κάτω από το Εικονίδιο «Αποφάσεις Επιτροπής» και δημοσιεύονται και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

VI. Κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων και αποφάσεις που δημοσιεύονται στη βάση των άρθρων 10(4), 18(2), 22(3), 28(4), 36(1)(β), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 48 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2018 Ν. 83(ι)/2014 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(I)/2018) – οι εν λόγω κοινοποιήσεις και αποφάσεις αναρτούνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής κάτω από τις επικεφαλίδες «Συγκεντρώσεις» και κάτω από το Εικονίδιο «Αποφάσεις Επιτροπής» και δημοσιεύονται και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

VII. Αποφάσεις στη βάση των άρθρων 16 και 17 του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμος του 2018 (77(I)/2018)- θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα τηρουμένων των διατάξεων του εν λόγω νόμου.

VIII. Έντυπα καταγγελιών και κοινοποίησης συγκεντρώσεων – ως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

ΙΧ. Ετήσιες Εκθέσεις και Εκδόσεις - ως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

Χ. Πληροφορίες αναφορικά με τις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων – ως είναι στην ιστοσελίδα μας κάτω από την επικεφαλίδα «δημόσιες συμβάσεις» και ως αναρτούνται στο e-procurement.

XΙ.Πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης – ως είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας στο Εικονίδιο που φέρει τον ίδιο τίτλο.

ΧΙΙ. Απόφαση Επιτροπής αναφορικά με Κριτήρια Προτεραιότητας - ως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στο Εικονίδιο που φέρει τον ίδιο τίτλο και ως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΧΙΙΙ. Πληροφορίες αναφορικά με «Cartel Hotline» - ως η ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας στο Εικονίδιο που φέρει τον ίδιο τίτλο.

ΧΙV. Πληροφορίες αναφορικά με στοιχεία επικοινωνίας – ως είναι αναρτημένα στην επικεφαλίδα ‘Επικοινωνία’ της ιστοσελίδας μας.

ΧV. Πληροφορίες αναφορικά με αποφάσεις για κλαδικές έρευνες, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 40 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2022 οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την επικεφαλίδα «Κλαδικές Έρευνες».

ΧVΙ. Πληροφορίες αναφορικά με συνεργασίες της Επιτροπής – ως αναρτούνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής κάτω από την επικεφαλίδα «Συνεργασίες».

ΧVΙI. Πληροφορίες αναφορικά με διαδικασίες και τρόπο υποβολής θέσεων και απόψεων στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης για την οποία υπεύθυνη είναι η Επιτροπή.

ΧVIII. Ανακοινώσεις της Επιτροπής σε σχέση με Προσωπικά Δεδομένα, υπόδειξη επιχειρηματικών απορρήτων ή και εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών, και πρόσβαση στο φάκελο.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, η Επιτροπή στο πλαίσιο του άρθρου 26(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2022 προβαίνει σε ανακοινώσεις και έκδοση Δελτίων Τύπου αναφορικά με αποφάσεις της, αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων στη βάση του άρθρου 18, αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου και Ανωτάτου Δικαστηρίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών και υποβολή σχετικών γραπτών αιτημάτων:

Διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 53, Victory Strovolos, 2018 Λευκωσία, Τ.Θ. 23467, 1638 Λευκωσία
Τηλ: +357 22606600
Φαξ:+357 22304944
Ηλ. Ταχυδρομείο: chairman@competition.gov.cy  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου