Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συγκεντρώσεις Επισκόπηση

Επισκόπηση

Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος 83(Ι)/2014 αφορά συγκεντρώσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου - από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων, ή την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μια τουλάχιστον επιχείρηση, ή από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, του ελέγχου του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Η δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας, αποτελεί συγκέντρωση.

Το πεδίο εφαρμογής του Νόμου 83(Ι)/2014 (ο «Νόμος») καθορίζεται στο άρθρο 3, το οποίο προβλέπει ότι μία πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων θεωρείται μείζονος σημασίας, και άρα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, όταν συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το ποσό των €3.500.000 έκαστη, και

- δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Δημοκρατίας, και

- τουλάχιστον €3.500.000 από το σύνολο του κύκλου εργασιών όλων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός της Δημοκρατίας, ή


- η συγκέντρωση έχει κηρυχθεί ως μείζονος σημασίας με Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ο «Υπουργός»). Συγκεκριμένα, εάν η συγκέντρωση δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 3, ο Υπουργός έχει την εξουσία, πριν από την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (η «Επιτροπή») που αναφέρεται στο άρθρο 22 του Νόμου 83(Ι)/2014, να κηρύξει με αιτιολογημένο Διάταγμα τη συγκεκριμένη συγκέντρωση ως μείζονος δημόσιου συμφέροντος. (Άρθρο 35 του Νόμου).


Εάν οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στη συγκέντρωση πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, τότε ειδοποιούν γραπτώς την Υπηρεσία πριν την πραγματοποίησή της και μετά τη σύναψη της συμφωνίας, ή τη δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς, ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής. Η κοινοποίηση μπορεί επίσης να γίνεται στις περιπτώσεις που οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποδεικνύουν στην Υπηρεσία την ύπαρξη καλόπιστης προθέσεως για σύναψη συμφωνίας ή σε περίπτωση δημόσιας πρότασης εξαγοράς, εφόσον έχουν ανακοινώσει πρόθεση ή οριστική απόφαση ανάλογης πρότασης υπό την προϋπόθεση ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία ή δημόσια πρόταση εξαγοράς θα καταλήξει σε συγκέντρωση μείζονος σημασίας.


Η κοινοποίηση της συγκέντρωσης γίνεται με την υποβολή όλων των πληροφοριών που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου και με την καταβολή τέλους ύψους €1.000.

Με τη λήψη της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης και όλων των πληροφοριών που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου, καθώς και την καταβολή του τέλους ύψους €1.000, η Υπηρεσία προβαίνει στην προκαταρτική αξιολόγηση της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, την οποία υποβάλλει ενώπιον της Επιτροπής. Αφού λάβει υπόψη της την έκθεση της Υπηρεσίας, η Επιτροπή λαμβάνει μία από τις εξής αποφάσεις:


α) Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, ή

β) Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση είναι συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά λόγω του ότι δεν δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, ή


γ) Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, και ως εκ τούτου αποφασίζει να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης.


Η πιο πάνω διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της συγκέντρωσης ή από την ημερομηνία κατά την οποία η Υπηρεσία παρέλαβε όλες τις πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο από τον Νόμο τέλος κοινοποίησης, η προθεσμία αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία καταβολής του τέλους αυτού. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε συμβατή με την αγορά.


Σε περίπτωση που θα διεξαχθεί διαδικασία πλήρους διερεύνησης, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ενημερώνονται για τις ανησυχίες της Επιτροπής. Με τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης, οι συμμετέχουσες πρέπει να καταβάλουν στην Επιτροπή τέλος ύψους €6.000. Κατά τη διάρκεια της πλήρους διερεύνησης και εντός χρονικού πλαισίου που έχει καθοριστεί, οι συμμετέχουσες μπορούν να υποβάλουν δεσμεύσεις ή τροποποιήσεις στη συγκέντρωση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις. Η Υπηρεσία θα ετοιμάσει έκθεση προς την Επιτροπή, στην οποία θα αναφέρει τα ευρήματα της αναφορικά με το αν οι αμφιβολίες έχουν αρθεί ή δύνανται να αρθούν. Η Υπηρεσία πρέπει να υποβάλει την πιο πάνω έκθεση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της συγκέντρωσης ή από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε όλες τις πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο στον Νόμο τέλος για τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης, ύψους €6.000, η προθεσμία αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία καταβολής του τέλους αυτού.


Με τη λήψη της έκθεσης της Υπηρεσίας, η Επιτροπή πρέπει εντός 4 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της συγκέντρωσης ή από την ημερομηνία κατά την οποία η Υπηρεσία παρέλαβε όλες τις πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για επίτευξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου, να αποφασίσει ως προς τη συμβατότητα της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης. Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο στον Νόμο τέλος για τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης, , η προθεσμία αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία καταβολής του τέλους αυτού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.


Η Επιτροπή, σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί διαδικασία πλήρους διερεύνησης, αφού εξετάσει την έκθεση της Υπηρεσίας, λαμβάνει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:


(α) Κηρύσσει τη συγκεκριμένη συγκέντρωση συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων,


(β) Κηρύσσει τη συγκεκριμένη συγκέντρωση ασύμβατη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.


Όλες οι κοινοποιήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής γνωστοποιούνται στον Υπουργό και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.


  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου