Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Κλαδικές Έρευνες


Σύμφωνα με το άρθρο 31 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022,

(1) η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δύναται όταν η πορεία των εμπορικών συναλλαγών, η δυσκαμψία των τιμών ή άλλες περιστάσεις δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία, να διεξάγει έρευνα σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους (Άρθρο 31(1)).

(2)(α) Κατά την έρευνα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή δύναται να ζητεί οποιεσδήποτε πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ, καθώς και να διενεργεί κάθε αναγκαίο προς τούτο έλεγχο.

(β) Η Επιτροπή δύναται ιδίως να ζητήσει από τις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να της γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική.

(3) Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευνάς της σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους και να γνωστοποιεί τις παρατηρήσεις και/ή εισηγήσεις της στα αρμόδια Υπουργεία, ή Τμήματα, ή Οργανισμούς.

(4) Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) έρευνα για διερεύνηση πιθανών παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.Αρχείο  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου