Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Σχέδιο Επιείκειας


Οι παράνομες συμπράξεις αποσκοπούν στον συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, συνιστούν τις σοβαρότερες παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και έχουν επιζήμια αποτελέσματα σε σχέση με την ευρύτερη οικονομία, καθότι αφαιρούν κίνητρα από τις επιχειρήσεις αποτρέποντάς τις από το να λειτουργούν αποτελεσματικά και να καινοτομούν. Συνήθεις τέτοιες πρακτικές αποτελούν: ο καθορισμός τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, οι ποσοστώσεις παραγωγής ή πωλήσεων, η κατανομή των αγορών, περιλαμβανομένης της νόθευσης διαγωνισμών, ο περιορισμός των εισαγωγών ή εξαγωγών και/ή άλλες αντι-ανταγωνιστικές ενέργειες σε βάρος άλλων ανταγωνιστών.

Το Σχέδιο Επιείκειας (Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/ και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π. 463/2011)) είναι το νομικό πλαίσιο που ορίζει την επιεική μεταχείριση ή πλήρη απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα των επιχειρήσεων και/ή ενώσεων επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού για την αποκάλυψη μυστικών συμπράξεων, οι οποίες απαγορεύονται από το άρθρο 3 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και από το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σχέδιο Επιείκειας ουσιαστικά κωδικοποιεί τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγηση απαλλαγής ή μείωσης του ύψους του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων.

Εάν είστε επιχείρηση και/ή ένωση επιχειρήσεων που έχετε εμπλακεί σε καρτέλ, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με το Σχέδιο Επιείκειας σας προσφέρει την ευκαιρία για απαλλαγή ή μείωση του διοικητικού προστίμου νοουμένου ότι βοηθήσετε να αποκαλυφθεί το καρτέλ, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός.Σχετικά Αρχεία:

Οδηγός για Σχέδιο Επιείκειας.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 5802,97Kb)

No documents found


ΑρχείοTwitter Icon  

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου