Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
14/11/2023


Η παρούσα Ανακοίνωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής «η Επιτροπή») σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ο «ΓΚΠΔ») / General Data Protection Regulation - GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και στον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν. 125(I)/2018).

Η Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό προέβη στον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), ως οι διατάξεις των άρθρων 37-39 του ΓΚΠΔ.


1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:
Για τους σκοπούς νόμιμης άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε σχέση με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2022, Αρ. 13(Ι)/2022 (εφεξής ο «Νόμος»), τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 2014 (Ν. 83(Ι)/2014) και τον περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμο του 2018 (Ν. 77(Ι)/2018), η Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτώνται ή λαμβάνονται από νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ εργασίας, αλλά και περιστασιακά στοιχεία ιδιωτικής επικοινωνίας), τη θέση και καθήκοντα φυσικού προσώπου σε μία επιχείρηση (π.χ. γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Μάρκετινγκ κτλ.) και ενδεχομένως δηλώσεις και αρχεία ιδιωτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται εφόσον περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, την υγεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ενός φυσικού προσώπου, θεωρούνται ευαίσθητα. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα στη βάση συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση ή λόγω εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί. Η Επιτροπή παρέχει σε αυτά διευρυμένη προστασία, ορίζοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε αυτά.


Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.


2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας:
Η Επιτροπή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα:

- για σκοπούς διενέργειας ερευνών αναφορικά με καταγγελίες ή αυτεπάγγελτες έρευνες που σχετίζονται με παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου και των άρθρων 101 ΣΛΕΕ ή/και 102 ΣΛΕΕ, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα ή όπως άλλως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και για τη διεξαγωγή ερευνών σε κλάδους της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών.


- για σκοπούς ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο 83(Ι)/2014.


- για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται αναφορικά με τους περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 463/2011).


- για σκοπούς εφαρμογής του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμου του 2018 (Ν. 77(Ι)2018) με τη συλλογή στοιχείων και διενέργεια ερευνών και ελέγχων προς συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/751, ή προς διαπίστωση ενδεχόμενων παραβάσεων των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού.

- για σκοπούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού των Κρατών-Μελών, τα εθνικά Δικαστήρια και άλλες εθνικές αρχές προς εφαρμογή του Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

- για σκοπούς επεξεργασίας αιτήσεων για εργοδότηση, πρόσληψη, διορισμό ή πρακτική άσκηση στην Επιτροπή.


- για σκοπούς ελέγχου της εισόδου στο κτήριο και τις εγκαταστάσεις της Επιτροπής και για λόγους ασφαλείας,


- για κάθε άλλο σκοπό που σχετίζεται ή είναι επικουρικός με οτιδήποτε από τα πιο πάνω ή για κάθε άλλο σκοπό για τον οποίο προσωπικά δεδομένα διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.


Η Επιτροπή διαθέτει βάσει των εφαρμοστέων από αυτήν Νόμων, εξουσίες συλλογής πληροφοριών, όπως με την αποστολή αιτημάτων παροχής πληροφοριών - ερωτηματολογίων, τη λήψη δηλώσεων, τη διενέργεια ερευνών σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, καθώς και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους και τη διενέργεια ερευνών σε κλάδους της οικονομίας ή τύπους συμφωνιών.


Η έρευνα της Επιτροπής, στο πλαίσιο της σχετικής διοικητικής διαδικασίας, επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις (και ενώσεις επιχειρήσεων) και όχι σε φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, οι αναγκαίες πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις εξουσίες επιθεώρησης και έρευνας που διαθέτει, περιλαμβάνουν αναπόφευκτα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Επιτροπή τηρεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται μόνο στο βαθμό που περιλαμβάνονται σε έγγραφα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία προς εφαρμογή από την Επιτροπή των Νόμων, των Κανονισμών και του Ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Κατά τη δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής ανωνυμοποιούνται ιδιαίτερα τα προσωπικά δεδομένα, των οποίων η δημοσιοποίηση δεν είναι αναγκαία, κατά την κρίση της Επιτροπής, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και με εξαίρεση των απαραίτητων για την απόδειξη της παράβασης δεδομένων.


3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται:
Στα προσωπικά δεδομένα έχουν πρόσβαση:
- η Επιτροπή, η Υπηρεσία της Επιτροπής και το προσωπικό της,
- το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο οποίο διαβιβάζονται οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων.
- το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, το οποίο διεκπεραιώνει λογιστικές πληρωμές που αφορούν σε αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής.
Πέραν των πιο πάνω, ορισμένα δεδομένα μπορούν επίσης να διατεθούν σε άλλες υπηρεσίες, τμήματα ή αρχές της Δημοκρατίας, με βάση αυστηρά την «ανάγκη γνώσης» τους. Η Επιτροπή τηρεί τις διαδικασίες και λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται στην Εγκύκλιο Αρ. 1575 του Τμήματος Δημόσια Διοίκησης και Προσωπικού , του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αρχή έχει έννομη εξουσία διενέργειας ελέγχων στις δραστηριότητες της Επιτροπής, περιλαμβανομένης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση που καταγγελία γίνεται εναντίον επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτήν ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους καταγγελλόμενους ή/και σε άλλη αρμόδια αρχή ή οργανισμό, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για σκοπούς διερεύνησης της καταγγελίας ή/και για απόδειξη πιθανολογούμενων παραβάσεων της νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσής του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία.
Βάσει των άρθρων 12 και 28 του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003 καθώς και του άρθρου 7(Ι)(γ) του Νόμου 77(Ι) του 2018 είναι δυνατό να διαβιβάζονται πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις αρχές ανταγωνισμού εντός της Ε.Ε. και προς τα εθνικά δικαστήρια υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στον ΓΚΠΔ και τις εθνικές νομοθεσίες εφαρμογής που περιέχουν παρόμοιες υποχρεώσεις με αυτόν.

4. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά και, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή, στους υπηρεσιακούς φακέλους που διατηρεί η Επιτροπή.

5. Πως προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα:
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003, οι πληροφορίες που συλλέγονται επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν.

Η πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης περιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 42 του Νόμου στις επιχειρήσεις ή/και ενώσεις επιχειρήσεων στις οποίες κοινοποιήθηκε έκθεση αιτιάσεων (άρθρο 18) ή κοινοποιήθηκαν οι λόγοι επί των οποίων κρίνεται ότι πιθανολογείται παράβαση των διατάξεων του Νόμου (άρθρο 19) τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 του εν λόγω άρθρου, το οποίο προνοεί ότι:
« (8)(α) Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων ε) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δύναται, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (α) έως (ιστ) του εδαφίου (2) του άρθρου 26 και των άρθρων 18 και 19, να περιορίζει, εν όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, των οποίων τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, για σκοπούς ιδίως, διασφάλισης των ερευνητικών μέσων και χρησιμοποιούμενων μεθόδων, της συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή τις Αρχές Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των άρθρων 11 έως 16 και 22 Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(β) Η Επιτροπή προς τούτο, καταγράφει τους λόγους των περιορισμών και ενημερώνει το οικείο υποκείμενο των δεδομένων, στην απάντησή της στο αίτημα πρόσβασης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας, για τους εφαρμοζόμενους περιορισμούς και τους ουσιώδεις λόγους αυτών, καθώς και για τη δυνατότητά του να υποβάλει καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου:
Νοείται ότι, η ενημέρωση σχετικά με τους λόγους των περιορισμών δύναται να παραλείπεται για όσο χρονικό διάστημα υπονομεύεται ο σκοπός των εν λόγω περιορισμών.
(γ) Οι περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα συντρέχουν οι λόγοι που τους αιτιολογούν, ενώ όταν πάψουν να συντρέχουν οι εν λόγω λόγοι, η Επιτροπή αίρει τους περιορισμούς και ενημερώνει σχετικά το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»

6. Πώς μπορείτε να επαληθεύσετε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εάν χρειάζεται να τα διορθώσετε:
Tα υποκείμενα των δεδομένων έχουν μεταξύ άλλων, βάσει της Νομοθεσίας, δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που καταχωρούνται στους φακέλους και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Επιτροπή.
Για σκοπούς όμως διασφάλισης των ερευνητικών μέσων και χρησιμοποιούμενων μεθόδων, της συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή άλλες αρχές ανταγωνισμού ή των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων ε) και η) της παραγράφου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (άρθρα 41(9) και 42(8) του Νόμου) βάσει του Νόμου να περιορίζει την εφαρμογή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 14, 15, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και την αρχή της διαφάνειας (άρθρο 5(Ι)(α) του Κανονισμού), όταν κρίνει αυτό αναγκαίο.

7. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα:
Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων διατηρούνται για 10 χρόνια, που αποτελούν το Γενικό Κανόνα που θέτει ο Έφορος Κρατικού Αρχείου στην ετήσια Οδηγία προς Τμηματικούς Λειτουργούς. Με βάση τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 έως 1995, ως έχει τροποποιηθεί, τα αρχεία της Επιτροπής, ως δημόσια αρχή, αποτελούν μέρος του Κρατικού Αρχείου. Ως εκ τούτου, η καταγραφή, η μεταφορά, αλλά και η καταστροφή φακέλων του Αρχείου της Επιτροπής καθορίζεται από τις οδηγίες του Εφόρου του Κρατικού Αρχείου και υπόκειται στην έγκρισή του. Περαιτέρω, είναι δυνατόν η Επιτροπή να κρατήσει τα δεδομένα για περισσότερο από 10 χρόνια εάν δεν μπορεί να τα διαγράψει για νομικούς ή τεχνικούς λόγους, είτε για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που παραλαμβάνονται από την Επιτροπή κατόπιν αναφορών από πληροφοριοδότες στο πλαίσιο του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (Ν. 6(I)/2022), επισημαίνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο αναφορών, διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που έχουν αρχίσει δικαστικές ή πειθαρχικές διαδικασίες κατά του αναφερόμενου ή του πληροφοριοδότη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών, περιλαμβανομένης της περίπτωσης άσκησης έφεσης ή ένστασης, και, αφού παρέλθει ένα (1) έτος από τη διεκπεραίωσή τους, διαγράφονται».


8. Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων:
Υπό την επιφύλαξη των προνοιών των άρθρων 26(4), 41(9), 41(10) και 42(8) του Νόμου, δυνάμει των οποίων η Επιτροπή δύναται να περιορίζει την εφαρμογή των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 12 έως 14, 15, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και την αρχή της διαφάνειας, η οποία προβλέπεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του εν λόγω Κανονισμού, το υποκείμενο των δεδομένων έχει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα δικαιώματα:

· Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή για πρόσβαση και διόρθωση των δεδομένων που τηρούνται.
· Απόσυρση –όπου εφαρμόζεται– συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

·Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων ή εναντίωσης του στην επεξεργασία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

Όποιος επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα, μπορεί να αποστείλει γραπτό αίτημα στη διεύθυνση:
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, Λεωφόρος Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία, Τ.Θ. 23467, 1683 Λευκωσία.

Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί να υποβάλει καταγγελία προς τον
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9. Περισσότερες πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων:
Σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Υπηρεσίας αποστέλλοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: aaristodemou@competition.gov.cy
Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Αντωνία Αριστοδήμου
Αρ. Τηλ.: +357 22 606634
Ηλ. Διεύθ.: aaristodemou@competition.gov.cy»  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου