Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Έντυπο Καταγγελίας


Σύμφωνα με το άρθρο 44 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον δικαιούται να προβεί σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ ή των ΄Αρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ ή 102 ΣΛΕΕ.

Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δύναται να αποδείξει ότι υπέστη ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή ότι τίθεται ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, ως άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.

Η καταγγελία υποβάλλεται γραπτώς, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, η οποία δύναται να τύχει επεξεργασίας, υπογράφεται από το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία, ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή αντιπρόσωπο του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία και περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, ούτως ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να προβεί σε διερεύνηση της υποβληθείσας καταγγελίας.Σχετικά Αρχεία:

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 750,75Kb)

No documents found
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου