Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες,

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού είναι η ανεξάρτητη αρχή της Δημοκρατίας που είναι αρμόδια για τη διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου στην κυπριακή αγορά μέσα από την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα άλλα Μέλη, που υπηρετούν κάτω από καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής καθορίζονται από τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο Αρ. 83(Ι)/2014 καθώς και από τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο Αρ. 13(Ι)/2022. Η Επιτροπή συνιστά την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού της Δημοκρατίας σύμφωνα και με τον Κανονισμό 1/2003 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμου αρ. 75(Ι)/2018, η Επιτροπή είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των Άρθρων 6, 8 , 9, 10(1) έως (3), 11 και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.

Από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε για το νομικό πλαίσιο, τη σύσταση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής καθώς και για τις πρόσφατες αποφάσεις της. Η ιστοσελίδα μας περιέχει ακόμα θέματα και πληροφορίες που σχετίζονται με το κοινοτικό κεκτημένο καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού έτσι ώστε να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Φιλοδοξώντας να καταστήσουμε την ΕΠΑ ένα θεσμό κύρους που να εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον επισκέπτη ότι η Επιτροπή εργάζεται για να επιτύχει το στόχο της που είναι η προστασία του ανταγωνισμού στην Κυπριακή αγορά μακριά από στρεβλώσεις και νοθεύσεις.

Η πολιτική του ανταγωνισμού σκοπεύει άλλωστε στη διατήρηση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς και της ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας, με γενικότερο αποτέλεσμα την αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας.

Οι επιδιώξεις αυτές αποτελούν για την Επιτροπή σταθερό σημείο αναφοράς και απώτερο σκοπό της.

Φιλικά

Λουκία Χριστοδούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου