Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Δίκαιο της Ε.Ε.

Με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1/2003 (στο εξής «Ε.Κ. 1/2003») για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε., καθιερώθηκε ένα σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων βάσει του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής «Ε.Ε.») και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού (στο εξής «Ε.Α.Α.») των κρατών μελών δύνανται να εφαρμόζουν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης.

Το σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων προϋποθέτει ότι οι Ε.Α.Α. έχουν την εξουσία να εφαρμόζουν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. και ότι γίνεται αποτελεσματικός καταμερισμός της εργασίας για τις υποθέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί έρευνα. Βάσει του εν λόγω συστήματος, οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται από μια και μόνο Ε.Α.Α., ή από περισσότερες Ε.Α.Α. (έως και τρεις), ή από την Ε.Ε.. Στις περισσότερες των περιπτώσεων που μια Ε.Α.Α. λαμβάνει μια καταγγελία, θα παραμένει αρμόδια μέχρι την διεκπεραίωση αυτής. Στις περιπτώσεις, όμως, που είναι αναγκαία η παραπομπή της σε άλλη Ε.Α.Α., τότε θα πρέπει να διαπιστώνεται κατά πόσον αυτή θεωρείται κατάλληλη για να επιληφθεί, σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν: (α) η συμφωνία ή πρακτική έχει άμεσες, πραγματικές ή προβλέψιμες συνέπειες εντός των ορίων της επικράτειάς της, (β) είναι ικανή να θέσει σε τέλος την παράβαση και (γ) είναι σε θέση να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ των Ε.Α.Α. και της Ε.Ε. και κατ' επέκταση της εφαρμογής του Ε.Κ 1/2003, από κοινού οι Ε.Α.Α. και η Ε.Ε. δημιούργησαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (στο εξής «Ε.Δ.Α.»), στο πλαίσιο του οποίου θα γίνονται διαβουλεύσεις και θα ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Tα μέλη του Δικτύου ενημερώνονται στο αρχικό στάδιο σχετικά με τις εκκρεμείς έρευνες και συγκεκριμένα, πριν ή χωρίς χρονοτριβή, μετά την έναρξη του πρώτου τυπικού μέτρου έρευνας, ούτως ώστε σε περίπτωση που παραπέμπεται αυτή, η όλη διαδικασία να διεκπεραιώνεται το συντομότερο δυνατόν, κατά κανόνα εντός δύο μηνών. Παρόμοια υποχρέωση κοινοποίησης υπάρχει πριν από την έκδοση αποφάσεων για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης.

Οι Ε.Α.Α., δυνάμει του άρθρου 13 του Ε.Κ 1/2003, δύνανται να αναστείλουν ή να τερματίσουν τη διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης, η οποία εκκρεμεί ενώπιόν τους, στις περιπτώσεις όπου καταγγελία αναφορικά με την ίδια συμφωνία ή πρακτική έχει υποβληθεί σε άλλη εθνική αρχή. Όμοια, η κίνηση διαδικασίας από την Ε.Ε. με σκοπό την έκδοση απόφασης που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της αρμοδιότητας των υπολοίπων Ε.Α.Α..

Ένα ουσιαστικό σημείο της λειτουργίας του Δικτύου είναι η εξουσία των Ε.Α.Α. και της Ε.Ε. να ανταλλάσσουν πληροφορίες, οι οποίες έχουν συλλεγεί από τις ίδιες με σκοπό την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. και να τις χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Στην εν λόγω πρόνοια εμπεριέχονται ασφαλιστικές δικλείδες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Μια άλλη καινοτομία, την όποια εισάγει ο Ε.Κ 1/2003, είναι η δυνατότητα που δίδεται σε κάθε εθνική αρχή και στην Ε.Ε. να ζητά την συνδρομή μιας άλλης εθνικής αρχής να προβεί σε επιτόπια έρευνα προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για λογαριασμό της.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαστήρια έχουν την δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση, να εφαρμόζουν το κοινοτικό κεκτημένο και συνεπώς έχουν την εξουσία να εφαρμόζουν τα άρθρα 101 και 102 της ΣυνθήκηςΛειτουργίας της Ε.Ε.

Το νέο νομικό σύστημα που δημιουργεί ο Ε.Κ. 1/2003 έχει σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 την Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. μέσω της άμεσης εφαρμογής τους από τις Ε.Α.Α. και κατ’ επέκταση την ενίσχυση του ρόλου των Ε.Α.Α..


  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου