Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Επικαιροποίηση σχετικά με την Επιβολή των Κανόνων Ανταγωνισμού στον Φαρμακευτικό Κλάδο (2018-2022)
05/07/2024


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε και δημοσίευσε στις 26/01/2024 έκθεση με τίτλο: «Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Επικαιροποίηση σχετικά με την Επιβολή των Κανόνων Ανταγωνισμού στον Φαρμακευτικό Κλάδο (2018-2022)- Συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών Ανταγωνισμού για οικονομικώς προσιτά και καινοτόμα φάρμακα» («Έκθεση»). Η εν λόγω Έκθεση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης έκθεσης που καλύπτει τα έτη 2009 - 2017, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

Η επικαιροποιημένη Έκθεση παρέχει επισκόπηση της επιβολής των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ και των κανόνων της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις, από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού («ΕΑΑ»), στον φαρμακευτικό κλάδο μεταξύ 2018 και 2022, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του φαρμακευτικού κλάδου. Περαιτέρω καταδεικνύει ότι η ενεργός επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων και των κανόνων για τις συγκεντρώσεις εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης των Ευρωπαίων ασθενών σε ευρύτερη επιλογή οικονομικά προσιτών και καινοτόμων φαρμάκων. Ειδικότερα, συνέβαλε στην επίτευξη αυτού του στόχου κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε την παρούσα Έκθεση, η οποία καλύπτει τα φάρμακα και ορισμένα ιατρικά προϊόντα, σε συνεργασία με τις ΕΑΑ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες συνεργάζεται η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού («ΕΔΑ»).
Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_24_413

Η Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Επιβολή των Κανόνων Ανταγωνισμού στον Φαρμακευτικό Κλάδο (2018-2022) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΕ: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aeb6cf3-bc34-11ee-b164-01aa75ed71a1  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου