Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


PRESS RELEASE- Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Update on Competition Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2018-2022)
10/07/2024


The European Commission has published a report issued on the 26/01/2024 titled: “Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Update on Competition Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2018-2022)- European competition authorities working together for affordable and innovative medicines” (“the Report”). This Report follows the previous one, which covered the years 2009 – 2017 and which was published in January 2019.

The present Report provides an overview of the enforcement of EU antitrust and merger rules, by the European Commission and the national competition authorities (‘NCAs'), in the pharmaceutical sector between 2018 and 2022 while it also considers the particularities of the pharmaceutical sector. Furthermore, this Report indicates that the active enforcement of antitrust and merger rules, still plays an important role in delivering European patients' access to a wider choice of affordable and innovative medicines. In particular, it helped to achieve this goal during the challenging period of the coronavirus pandemic.

The European Commission drafted the Report covering medicines and certain medical products in cooperation with the NCAs of the 27 EU Member States, with which the Commission works in the European Competition Network (‘ECN').

Source: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4607d76b-bf28-11ee-b164-01aa75ed71a1
The Report from the Commission to the Council and the European Parliament-Update on Competition Enforcement in the Pharmaceutical Sector (2018-2022) is accessible and has been published on the website of the European Commission: https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/050fc889-ad63-474d-a47c-7ab18d7d588a_en?filename=kd0223117enn_pharma_report_2018-2022_e-version_en.pdf  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου