Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) με απόφασή του στην Έφεση αρ. 30/2018 ημερομηνίας 9/2/2024, απέρριψε την έφεση της SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD
22/02/2024


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, στις 9/2/2024 το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) εξέδωσε απόφαση στην Έφεση αρ. 30/2018 με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD (εφεξής «SALAMIS»).

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφαση υπ’ αριθμό 428/2014 ημερομηνίας 26/1/2018 είχε απορρίψει το σύνολο των λόγων ακύρωσης της SALAMIS, επικυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής ημερ. 26/2/2014. Με την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής είχε ανακληθεί προηγηθείσα ανακλητική απόφαση της Επιτροπής ημερ. 31/1/2014 με αποτέλεσμα η αρχική απόφαση ημερ. 9/1/2013, με την οποία η SALAMIS είχε κριθεί ένοχη και της είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους €217.721,00, να αναβιώσει.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή στη συνεδρία της, ημερ. 31/1/2014, αφού είχε λάβει υπόψη της και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Μιχαηλίδη v Α.Τ.Η.Κ. (υπόθεση αρ. 1581/2010, ημερ. 5/4/2012), είχε αποφασίσει ομόφωνα να ανακαλέσει την απόφαση της ημερ. 9/1/2013 με την οποία είχε επιβληθεί το πιο πάνω αναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο στη SALAMIS, διά το λόγο ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν παράνομη κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, αφού η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίζονταν τα μέλη της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε χρόνο μεταγενέστερο της λήψης της απόφασης, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις της Επιτροπής μέχρι τη δημοσίευση να μην ήταν σύννομες.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερ. 26/2/2014, ομόφωνα αποφάσισε όπως ανακαλέσει την προηγηθείσα ανακλητική απόφασή της, ημερ. 31/1/2014, λαμβάνοντας υπόψη νέα γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία η δημοσίευση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της απόφασης, υπό το φως των κριθέντων στην υπόθεση Αντέννα Λίμιτεδ ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2013) 3 Α.Α.Δ. 738, όπου αποφασίστηκε ότι η μη δημοσίευση απόφασης διορισμών μελών συλλογικού διοικητικού οργάνου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δεν επηρεάζει το σύννομο του διορισμού.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, με επιστολή της ημερ. 28/2/2014 ενημέρωσε σχετικά τη SALAMIS, γνωστοποιώντας της ότι η αρχική απόφασή της, με την οποία της είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους €217.721,00, αναβίωσε.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφαση υπ’ αριθμό 428/2014 ημερομηνίας 26/1/2018 κατέληξε ότι ορθά οι εφεσίβλητοι προχώρησαν στην ανάκληση της πρώτης ανακλητικής απόφασης ημερ. 31/1/2014 ώστε να επέλθει διόρθωση σφάλματος και κατ' επέκταση αποκατάσταση της νομιμότητας. Συνακόλουθα, το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ορθά οι εφεσίβλητοι έκριναν ότι με την εν λόγω ανάκληση η αρχική απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην εφεσείουσα αναβίωσε.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, στην απόφασή του στην Έφεση αρ. 30/2018, υιοθέτησε το πιο πάνω σκεπτικό του Διοικητικού Δικαστηρίου, αποφασίζοντας ότι με βάση τα δεδομένα της υπό εξέταση περίπτωσης, ορθώς το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε καταλήξει ότι με την ανάκληση της ανάκλησης, η αρχική απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην SALAMIS είχε αναβιώσει, και ότι ουσιαστικά επήλθε διόρθωση του σφάλματος και κατ’ επέκταση αποκατάσταση της νομιμότητας, απορρίπτοντας τους λόγους έφεσης της SALAMIS που σχετίζονταν με τα πιο πάνω ζητήματα.

Εξετάζοντας τον λόγο έφεσης ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε τον ισχυρισμό της SALAMIS ότι η Επιτροπή υιοθέτησε ως δέσμια την νεότερη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ούτε κι αυτός ο λόγος έφεσης ευσταθούσε, αφού πουθενά δεν προέκυπτε ότι η Επιτροπή είχε αντιμετωπίσει την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για την επίδικη ανάκληση ως δεσμευτική διαταγή, ενώ σημείωσε πως η Επιτροπή είχε αιτιολογήσει επαρκώς την απόφασή της.

Τέλος, ως προς τον λόγο έφεσης ότι υπήρχε παραβίαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, διά το λόγο ότι η Επιτροπή είχε αποφασίσει την ανάκληση ανακλητικής απόφασης χωρίς να παρασχεθεί στη SALAMIS το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ανέφερε ότι η Επιτροπή, στο διάστημα μεταξύ των δύο ανακλητικών πράξεων, δεν είχε προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, έρευνα ή επανεξέταση της υπόθεσης, ενώ η ανάκληση της ανάκλησης είχε στηριχθεί σε αντικειμενικά δεδομένα. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο επισήμανε επίσης ότι η Επιτροπή παρείχε το δικαίωμα στη SALAMIS να ακουστεί κατά τη διαδικασία της Επιτροπής στα πλαίσια της οποίας είχε διαπιστώσει παράβαση των άρθρων 6(1) (β) και 6(2) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (Ν. 13(Ι)/2008), όπως και έπραξε. Στη βάση των πιο πάνω, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε κι αυτόν τον λόγο έφεσης.

Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 30/2018 του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία) μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/page19_gr/page19_gr?OpenDocument

Σχετικές αποφάσεις
Η απόφαση υπ’ αριθμόν 428/2014 του Διοικητικού Δικαστηρίου
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/F08B02557BAF0C79C22582350043AD56?OpenDocument

Η απόφαση ΕΠΑ 1/2013
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1DCAE2C51C117462C2257EA6002EA882?OpenDocument&highlight=1/2013 – Καταγγελία της εταιρείας P & M Air-Sea-Land Services Ltd αναφορικά με την εταιρεία Salamis Shipping Services Ltd (Αρ. Φακέλου 11.17.007.33, ημερ. Απόφασης 09/1/2013).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21/2/2024  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου