Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ’ αρ. 428/2014, επί της προσφυγής της SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD με την οποία επικυρώθηκε απόφαση της Επιτροπής.
15/02/2018

SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD Αιτητών
Και

1. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
2. Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
Καθ΄ ων η Αίτηση
-------------------------
Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, στις 26 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθμό 428/2014 απόφαση, με την οποία απέρριψε την προσφυγή της SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD (στο εξής η «SALAMIS»), επικυρώνοντας κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς ανάλυσης την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή στις 26.2.2014, δυνάμει του Άρθρου 146.4(α) του Συντάγματος.

Αντικείμενο της προσβληθείσας απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 26.2.2014, ήταν η ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 31.1.2014, με την οποία η Επιτροπή είχε αποφασίσει να ανακαλέσει την αρχικώς ληφθείσα απόφασή της, ημερομηνίας 9.1.2013, στη βάση της οποίας είχε επιβάλει στη SALAMIS, συνολικό διοικητικό πρόστιμο €217.721,00 λόγω παράβασης των άρθρων 6(1)(β) και 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (Ν.13(Ι)/2008), ως αυτός ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο («ο Νόμος»), ως αποτέλεσμα της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης που είχε στην αγορά μεταφοράς εμπορευμάτων και της καταχρηστικής εκμετάλλευσης σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

Το Δικαστήριο προέβη σε λεπτομερή αναφορά στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τη διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασής της και ανέλυσε διεξοδικά τους πολλαπλούς λόγους ακύρωσης, που τέθηκαν και αφορούσαν κύρια (α) τον ισχυρισμό ότι με τη δεύτερη ανάκληση, ήτοι την προσβαλλόμενη πράξη, δεν αναβιώνει η ανακληθείσα με την πρώτη ανάκληση διοικητική πράξη, και (β) στον ισχυρισμό περί παραβίασης του προηγούμενου δικαιώματος ακρόασης των αιτητών.

Σε σχέση με τον πρώτο ισχυρισμό, το Δικαστήριο έκρινε ότι ορθώς η Επιτροπή προχώρησε δια της προσβαλλόμενης ανακλητικής πράξης στην ανάκληση της πρώτης απόφασης ανάκλησης, ημερομηνίας 31.1.2014, εφόσον, πράγματι, προκύπτει ότι η Επιτροπή, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ν. ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (2013) 3 Α.Α.Δ., (με την οποία κρίθηκε ότι η μη δημοσίευση της απόφασης διορισμού μελών συλλογικού διοικητικού οργάνου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δεν επηρεάζει το σύννομο του διορισμού), ορθώς διαπίστωσε ότι λανθασμένα και/ή πεπλανημένα είχε αποφασίσει την πρώτη ανάκληση.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο: «Με την επίδικη ανάκληση, επήλθε διόρθωση του σφάλματος των καθ’ ων η αίτηση και, κατ’ επέκταση, αποκατάσταση της νομιμότητας. Περαιτέρω, σε άμεση συνάρτηση με τα πιο πάνω και υπό το φως της διαχρονικής νομολογίας επί του θέματος, κρίνω ότι ορθώς οι καθ’ ων η αίτηση έκριναν ότι δια της εν λόγω ανακλήσεως, η αρχική απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στους αιτητές αναβίωσε.».

Επί των λόγων που τέθηκαν περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης των αιτητών, το Δικαστήριο έκρινε ότι «δεν υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος για να παρασχεθεί στους αιτητές εκ νέου το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, εφόσον η απόφαση ημερομηνίας 9.1.2013 παρέμεινε ουσιαστικά άθικτη. Είναι δε εξίσου σαφές ότι η επίδικη ανακλητική πράξη στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και λήφθηκε ασχέτως της υπαιτιότητας των αιτητών, σε κάθε δε περίπτωση, δεν συνδέεται με την υποκειμενική συμπεριφορά των αιτητών. Ούτε και θα μπορούσε η προηγούμενη ακρόαση των αιτητών να επηρεάσει εν προκειμένω την κρίση της Διοίκησης όσον αφορά τη λήψη της επίδικης απόφασης.»

Το Δικαστήριο, αφού έκρινε ως αβάσιμους τους προβαλλόμενους λόγους ακύρωσης, απέρριψε την προσφυγή της SALAMIS και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής.

Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 428/2014 του Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να ανευρεθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/40EF4B4A0A9B0549C2258228002CBFEA/$file/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CF%81.%20428_2014.pdf

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


15/2/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου