Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Συγκέντρωση των εταιρειών Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Financial Group A.E. Συμμετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.
04/07/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) κοινοποίησε σήμερα στις συμμετέχουσες εταιρείες Marfin Popular Bank Public Co Ltd (πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ) Marfin Financial Group A.E. Συμμετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. την απόφαση της σε σχέση με παράβαση του άρθρου 9(α) του Νόμου Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 22(Ι)99 αναφορικά με εφαρμογή της μεταξύ τους συγκέντρωσης, προτού δοθεί η απαιτούμενη και αναγκαία εκ του Νόμου έγκριση της ΕΠΑ.

Στην ομόφωνη της απόφαση η ΕΠΑ διαπίστωσε ότι είχε τεθεί σε εφαρμογή η συγκέντρωση των εταιρειών Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία, Marfin Financial Group A.E. Συμμετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., προτού ληφθεί η απαιτούμενη και αναγκαία εκ του Νόμου έγκριση της κατά παράβαση του άρθρου 9(α) του Νόμου.

Για τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 9(α) του Νόμου από μέρους των συμμετεχουσών εταιρειών η ΕΠΑ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ΛΚ. Στην απόφαση της η ΕΠΑ έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή διαπράχθηκε, τα όσα ο δικηγόρος των συμμετεχουσών επιχειρήσεων υποστήριξε κατά την αγόρευση του για μετριασμό της ποινής και τη συνεργασία που είχαν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις με την ΕΠΑ.

Η κοινοποίηση της συγκέντρωσης των εταιρειών Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Financial Group A.E. Συμμετοχών και Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. υποβλήθηκε προς την ΕΠΑ στις 27/9/2006.

Στις 13/12/2006 η Επιτροπή κήρυξε συμβατή την εν λόγω συγκέντρωση με την ανταγωνιστική αγορά και την ενέκρινε. Παράλληλα έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να εξετάσει κατά πόσο τηρήθηκαν όλες οι σχετικές πρόνοιες του Νόμου περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 22(Ι)99.

Στις 2/5/2007 η Επιτροπή στη βάση σημειώματος που κατατέθηκε από την Υπηρεσία αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 9 (α) του Νόμου από μέρους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου