Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Ανακοίνωση Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σε σχέση με ενώπιόν της διαδικασία για εξέταση αιτημάτων για λήψη προσωρινών μέτρων αναφορικά με την ένταξη φαρμακείων στο ΓεΣΥ
17/03/2021


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι σήμερα 17/3/2021 πραγματοποιήθηκε προφορική διαδικασία για εξέταση αιτημάτων για λήψη προσωρινών μέτρων που είχαν υποβληθεί ταυτόχρονα με την υποβολή καταγγελιών στη βάση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος») από αριθμό φαρμακοποιών εναντίον του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (στο εξής ο «ΟΑΥ») αναφορικά με τις αποφάσεις του ΟΑΥ για την ένταξη των φαρμακείων τους στο Γενικό Σύστημα Υγείας (στο εξής το «ΓεΣΥ»).

Ο ΟΑΥ ενημέρωσε την Επιτροπή ότι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ακύρωσε τις προηγούμενες αποφάσεις του αναφορικά με τον καθορισμό κριτηρίων ένταξης φαρμακείων στο ΓεΣΥ, καθώς και την απόφασή του σύμφωνα με την οποία θα γίνονταν δεκτές οι υποβολές αιτήσεων για σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.

Περαιτέρω, ο ΟΑΥ χθες, παραμονή της προγραμματισμένης ακροαματικής διαδικασίας, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι από σήμερα 17/3/2021 αρχίζει η υποβολή αίτησης εγγραφής/σύναψης σύμβασης για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς μέσω φαρμακείου στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Ως καταγράφεται στην Ανακοίνωση του ΟΑΥ και σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής, σ’ αυτή τη φάση, κατά την εξέταση των αιτήσεων δεν θα εφαρμοστούν οποιαδήποτε επιπλέον κριτήρια πέραν αυτών που ίσχυαν κατά την έναρξη εγγραφής και σύναψης σύμβασης των φαρμακοποιών τον Μάρτιο του 2019.

Η Επιτροπή με ικανοποίηση σημείωσε την απόφαση του ΟΑΥ για άρση των περιορισμών σε σχέση με την ένταξη φαρμακείων στο ΓεΣΥ. Ως η αρμόδια αρχή ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπεύθυνη για την εφαρμογή τόσο του εθνικού δίκαιου όσο και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ»), υπογραμμίζει ότι ο ανταγωνισμός ευνοεί και προωθεί τις ανοικτές αγορές και ιδιαίτερα την ελευθερία επιλογής του ελεύθερου επαγγελματία να ασκεί τις εργασίες όπως αυτός επιθυμεί και αποφασίζει.

Υπό το φως των όσων αναφέρθηκαν από τον ΟΑΥ, οι καταγγέλλοντες/αιτητές δήλωσαν ότι αποσύρουν τις αιτήσεις για τη λήψη προσωρινών μέτρων κατά του ΟΑΥ. Ωστόσο, επισημαίνεται πως οι σχετικές με το θέμα καταγγελίες ενώπιον της Επιτροπής εξακολουθούν να εκκρεμούν και τελούν υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
17/3/2021  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου