Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Makto S.a r.l. από την PEP VIII International Ltd, μέσω της P8 Holding 1 S.a r.l.
29/09/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την PEP Viii International Ltd του μετοχικού κεφαλαίου της Makto S.a.r.l., μέσω της P8 Holding 1 S.a.r.l..

Η P8 Holding 1 S.à r.l. (στο εξής η «TopCo») είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η TopCo δεν πραγματοποιεί οποιονδήποτε κύκλο εργασιών και είναι εταιρεία ειδικού σκοπού που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την PEP VIII International Ltd. Η TopCo θα ενεργήσει ως αγοραστής του μετοχικού κεφαλαίου της Makto S.à r.l. στην παρούσα Συναλλαγή.

Η PEP VIII International Ltd είναι ο γενικός συνεταίρος (general partner) του Fund VIII της Providence Equity Partners, LLC (στο εξής η «Providence»), εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των ΗΠΑ. H Providence είναι επενδυτική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εξειδικεύεται στο να επενδύει στα μέσα ενημέρωσης, στις επικοινωνίες, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες λογισμικού και πληροφοριών και στην διαχείριση επενδύσεων σε ολόκληρη την Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις ανερχόμενες αγορές.

Η Makto S.à r.l είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Makto S.à r.l είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Marlink, ενός παγκόσμιου παρόχου υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές (στη θάλασσα, ή σε απομακρυσμένες χερσαίες περιοχές) (η Makto S.à r.l, από κοινού με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, η «Marlink»). Η Marlink σχεδιάζει, δημιουργεί και διαχειρίζεται κύριες επιχειρηματικές πλήρεις λύσεις δικτύου (business critical end-to-end network solutions) για πελάτες που λειτουργούν σε απομακρυσμένα σημεία (remote environments). Παρέχει παγκόσμια κάλυψη μέσω ενός ευφυούς υβριδικού δικτύου που συνδυάζει δορυφορικές επικοινωνίες, επίγειες τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις. Προσφέρει τις λύσεις της χρησιμοποιώντας συνεργασίες με μεγάλους φορείς δορυφορικών δικτύων και παρέχει τις λύσεις επικοινωνίας της απευθείας στον πελάτη δια μέσου ενός δικτύου συνεργατών παρόχων υπηρεσιών. Η Marlink παρέχει τις υπηρεσίες της κυρίως σε πελάτες στους τομείς της ναυτιλίας, των κρουαζιέρων, της ενέργειας, των μεταλλείων και της ανθρωπιστικής βοήθειας.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου