Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δημοσιεύει κοινό έγγραφο σχετικά με το ζήτημα της εμπλοκής των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act -DMA)
13/07/2021


To Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού έχει εκδώσει κοινή ανακοίνωση και έγγραφο αναφορικά με το ζήτημα της εμπλοκής των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act -DMA). Η ανακοίνωση παρατίθεται πιο κάτω σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ενώ επισυνάπτεται το σχετικό κοινό έγγραφο στην αγγλική.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN) δημοσιεύει κοινό έγγραφο των επικεφαλής των εθνικών αρχών ανταγωνισμού (ΕΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόταση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act -DMA), η οποία ασχολείται με τα θέματα συντονισμού της επιβολής του DMA με την επιβολή του νόμου περί ανταγωνισμού, και υποβάλλει προτάσεις προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτού του νέου εργαλείου, επιτρέποντας στις ΕΑΑ να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με το DMA. Το κοινό έγγραφο επικεντρώνεται σε θεσμικές πτυχές που δεν υπάρχουν, στο παρόν στάδιο, στην πρόταση, με στόχο να καταστεί η πρόταση DMA όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική.
Το έγγραφο του ECN εντοπίζει την έντονη ανάγκη για καλύτερο συντονισμό της εφαρμογής του DMA με τις διαδικασίες περί ανταγωνισμού. Το DMA πρέπει να ενσωματώσει έναν ειδικό μηχανισμό συντονισμού, βάσει των υφιστάμενων αρχών του κανονισμού 1/2003 και των διαδικασιών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού. Αυτό θα εξασφάλιζε ότι οι διαδικασίες DMA, καθώς και οι παράλληλες υποθέσεις ανταγωνισμού ή οι διαδικασίες συγκεντρώσεων που αφορούν τους ρυθμιστές πρόσβασης (gatekeepers) μπορούν να προχωρήσουν ομαλά, χωρίς διαδικαστικά εμπόδια και επιτρέποντας την καλύτερη κατανομή πόρων. Το έγγραφο επίσης σημειώνει ότι η αποτελεσματικότητα του DMA θα ωφεληθεί με το να επιτρέψει στις ΕΑΑ, σε εθελοντική βάση, να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιβολή του DMA (π.χ. λήψη καταγγελιών, συμβολή σε αιφνίδιες επιτόπιες έρευνες εάν είναι απαραίτητο, συλλογή πληροφοριών) ή να εφαρμόζουν το DMA όταν αρμόζει, σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το DMA θα επωφεληθεί επομένως από την εμπειρία των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων σε όλη την Ευρώπη και θα αξιοποιήσει πλήρως τα αποτελέσματα δικτύου που χαρακτηρίζουν το ECN.
*

Τα μέλη του ECN χαιρετίζουν τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act -DMA), ο οποίος, βασιζόμενος στην επιτυχή διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο έργο που πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού (ΕΑΑ) τα τελευταία είκοσι χρόνια, θα αποτελέσει ένα ισχυρό πρόσθετο εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο επιβλαβείς συμπεριφορές που εφαρμόζονται από πολύ μεγάλους ρυθμιστές πρόσβασης (gatekeepers).

Η αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ του νόμου περί ανταγωνισμού και του DMA, ο οποίος υπήρξε μια από τις δυνάμεις έμπνευσης για τη σύνταξη του DMA, θα αποτελέσει επίσης κατευθυντήρια αρχή στο μέλλον. Ο νόμος περί ανταγωνισμού θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των ανοιχτών και δίκαιων ψηφιακών αγορών, και θα βοηθήσει επίσης τη μελλοντική προστασία του DMA (future-proofing), για παράδειγμα εντοπίζοντας νέες καταχρηστικές πρακτικές που θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των υποχρεώσεων που καταγράφονται στο DMA.

Δεδομένης της σημασίας των διακυβευόμενων θεμάτων, η αποτελεσματική εφαρμογή του DMA καθίσταται ουσιαστική εξ’ αρχής. Για να επιτευχθεί αυτός ο θεμελιώδης στόχος, η επιβολή του DMA θα έχει τεράστια οφέλη αξιοποιώντας πλήρως την τεχνογνωσία και τους πόρους των εθνικών αρχών ανταγωνισμού που έχουν συγκεντρώσει το υψηλότερο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στην ψηφιακή οικονομία σε σχέση με τις πρακτικές των ψηφιακών πλατφορμών που επηρεάζουν τον υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό στα αντίστοιχα οικοσυστήματά τους.

Με βάση την εμπειρία του ECN, το κοινό έγγραφο παρέχει ένα συγκεκριμένο όραμα για τη συμβολή των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στην αποτελεσματικότητα του DMA.

Παρόλο που το κέντρο βαρύτητας για την εφαρμογή του θα παραμείνει σε επίπεδο ΕΕ, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία για ορισμένες από τις εξουσίες που περιγράφονται στο DMA (όπως η εξουσία να ορίζει ρυθμιστές πρόσβασης (gatekeepers) ή να ενημερώνει τον κατάλογο των υποχρεώσεων), αρμοδιότητες θα μπορούσαν να μοιραστούν, υπό την επίβλεψη της ΓΔ Ανταγωνισμού, με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, όταν κρίνεται σκόπιμο. Η συμμετοχή των ΕΑΑ θα πραγματοποιηθεί φυσικά σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη συμφωνία της ενδιαφερόμενης ΕΑΑ.

Ο μηχανισμός συνεργασίας που δημιουργήθηκε από το ECN τα τελευταία είκοσι χρόνια πρέπει να χρησιμεύσει ως πρότυπο για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του DMA και επίσης σε σχέση με τη σωστή συνάρθρωση με το δίκαιο του ανταγωνισμού.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatDMA - Joint EU NCAs paper.pdf

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου