Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για τη διενέργεια έρευνας στον κλάδο της παραγωγής και διάθεσης του αιγινού, πρόβειου και αγελαδινού γάλακτος
01/09/2023


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, έχοντας ενώπιόν της το Πλαίσιο Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ Αιγοπροβατοτρόφων, Αγελαδοτρόφων και Τυροκόμων στην παραγωγή χαλλουμιού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ημερομηνίας 22/7/2022 (εφεξής η «Συμφωνία»), ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή κλαδικής έρευνας (sector Inquiry) στον κλάδο της παραγωγής και διάθεσης του αιγινού, πρόβειου και αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, στη βάση της εξουσίας που της παραχωρεί το άρθρο 31 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2022 (εφεξής ο «Νόμος»), έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους της αγοράς. Το εν λόγω άρθρο ορίζει τα ακόλουθα:

«31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 36 έως 39, η Επιτροπή δύναται, όταν η πορεία των εμπορικών συναλλαγών, η δυσκαμψία των τιμών ή άλλες περιστάσεις δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία, να διεξάγει έρευνα σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους.

(2)(α) Κατά την έρευνα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή δύναται να ζητεί οποιεσδήποτε πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ, καθώς και να διενεργεί κάθε αναγκαίο προς τούτο έλεγχο.

(β) Η Επιτροπή δύναται ιδίως να ζητήσει από τις επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να της γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη πρακτική.

(3) Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευνάς της σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας ή συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους και να γνωστοποιεί τις παρατηρήσεις και/ή εισηγήσεις της στα αρμόδια Υπουργεία, ή Τμήματα, ή Οργανισμούς.

(4) Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) έρευνα για διερεύνηση πιθανών παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ.»

Η Επιτροπή θεώρησε ότι κρίνεται πρόσφορη η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα του αιγινού, πρόβειου και αγελαδινού γάλακτος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα, στο στάδιο μεταξύ παραγωγής και διάθεσης/εμπορίας από τους παραγωγούς ή/και συνδέσμους στους τυροκόμους/γαλακτοκόμους.

Το χρονικό πλαίσιο, το οποίο θα καλύψει η έρευνα, είναι από τη θέση σε ισχύ της εν λόγω Συμφωνίας, ήτοι την περίοδο από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι και την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Επιτροπής για πραγματοποίηση της κλαδικής έρευνας, ώστε να ληφθεί πλήρης εικόνα για την κατάσταση του εν λόγω κλάδου κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει πως στο πλαίσιο της έρευνας έχει τις εξουσίες συλλογής πληροφοριών και δηλώσεων, όπως επίσης και διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο των άρθρων 36-39 του Νόμου.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι μια κλαδική έρευνα είναι το μέσο που χρησιμοποιεί για να συγκεντρώνει πληροφορίες για μία συγκεκριμένη αγορά, ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα πιθανά εμπόδια ή ενδεχόμενες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Μια τέτοια έρευνα είναι γενική, δηλαδή αφορά την συλλογή πληροφοριών και δεν στρέφεται άμεσα κατά οποιασδήποτε συγκεκριμένης επιχείρησης. Μετά από μια έρευνα σε κλάδο της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών, είναι πιθανό να ακολουθήσει διερεύνηση σχετικών υποθέσεων, κάτι που όμως δεν είναι βέβαιο, αλλά ούτε και απαραίτητο επακόλουθο.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 26(2)(ια) του Νόμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
01.09.2023  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου