Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αναφορικά με την καταγγελία του Αντωνάκη Λοϊζου εναντίον της εταιρείας Hellenic Petroleum Cyprus Ltd για διαπίστωση κατάχρησης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης από μέρους της εταιρείας Hellenic Petroleum Cyprus Ltd και επιβολή Διοικητικού Προστίμου
03/01/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) σε απόφαση της που ανακοίνωσε σήμερα στα εμπλεκόμενα μέρη, τον καταγγέλλοντα, Αντωνάκη Λοϊζου, πρατηριούχο και την καταγγελλόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, κατέληξε ομόφωνα ότι υπήρξε κατάχρηση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μεταξύ του καταγγέλλοντα και της καταγγελλόμενης εταιρείας, κατά παράβαση του άρθρου 6(3) του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού αριθμ. 207/89, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους ΛΚ1000 (χιλίων Λιρών Κύπρου) στην καταγγελλόμενη εταιρεία Hellenic Petroleum Cyprus Ltd.

Στην απόφαση της η ΕΠΑ αναλύει τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6(3) του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού αριθμ. 207/89, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και διαπιστώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.

Στην απόφαση της η ΕΠΑ έκρινε ότι η συμπεριφορά της καταγγελλόμενης εταιρείας έναντι του καταγγέλλοντα που διαχειρίζεται πρατήριο πετρελαιοειδών στην Λευκωσία ήταν τέτοια ώστε να υπάρξει καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας Hellenic Petroleum Cyprus Ltd λόγω της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής από πλευράς της, των μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων με τον καταγγέλλοντα και λόγω της μη ύπαρξης ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης για τον καταγγέλλοντα.

Στην απόφασή της, επίσης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία με τις πράξεις της και τη συμπεριφορά της, διέκοψε την εμπορική της σχέση με τον καταγγέλλοντα με τρόπο που να περιορίζει δυσανάλογα την ανταγωνιστική ελευθερία του καταγγέλλοντα σε σύγκριση προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Στην επιμέτρηση της ποινής, λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων μετριαστικοί παράγοντες όπως η πλήρης συνεργασία της καταγγελλόμενης εταιρείας με την ΕΠΑ και οι δεσμεύσεις της που έδωσε ενώπιον της Επιτροπής αναφορικά με την μελλοντική της συμπεριφορά έναντι του καταγγέλλοντα και τη συνέχιση της εμπορικής σχέσης της με τον καταγγέλλοντα καθώς και οι εν γένει σχέσεις της με τον καταγγέλλοντα.

Ολόκληρη η απόφαση της ΕΠΑ βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου