Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd
27/06/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22/6/2018, εξέτασε την κοινοποίηση συγκέντρωσης που αφορά τη δημιουργία της εταιρείας VLPG PLANT LTD (εφεξής η «Νέα Εταιρεία») από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd, (εφεξής οι «Εταιρείες»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την ίδρυση μιας νέας εταιρείας, της Νέας Εταιρείας στην οποία θα μεταφερθούν οι δραστηριότητες της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου και των σχετιζόμενων με αυτό εργασιών, όπως της εμφιάλωσης και συντήρησης των φιαλών υγραερίου καθώς και της φόρτωσης του σε βυτιοφόρα των Εταιρειών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή στην εν λόγω συνεδρία, αφού έλαβε υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας της διαπίστωσε ότι, η πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, από την έως τώρα ανάλυση και εκτίμηση των παραγόντων που συνθέτουν τη σκοπούμενη συγκέντρωση διαφάνηκε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων, στην οποία θα δραστηριοποιείται η Νέα Εταιρεία καθώς και στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής πώλησης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Εταιρείες. Συγκεκριμένα:

· Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση με την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, καθότι η Νέα Εταιρεία θα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου την οποία δύναται να εκμεταλλεύεται, π.χ. με ενδεχόμενες αυξημένες χρεώσεις, τόσο για τον αποθηκευτικό χώρο όσο και για την πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους σωλήνες εκφόρτωσης, πιθανούς διαφορετικούς όρους συναλλαγής μεταξύ μετόχων και άλλων μερών πέραν των τιμών, ρήτρες αποκλειστικότητας κ.τ.λ.. Ως εκ τούτου, η Νέα Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα και τα κίνητρα να δυσχεραίνει την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της και υφίσταται ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης.

· Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να οδηγήσει σε συντονισμένα αποτελέσματα όσον αφορά την πιθανή οριζόντια επικάλυψη στη σχετική αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου λόγω ενδεχόμενης εισδοχής της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ή/και άλλων εταιρειών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η ενδεχόμενη δραστηριοποίηση άλλων εταιρειών.

· Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση μέσω του κοινού χώρου αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ενδεχομένως να διευκολύνει τις συμμετέχουσες Εταιρείες να συμφωνήσουν τους όρους συντονισμού τους είτε στην επηρεαζόμενη αγορά του προηγούμενου σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στις επηρεαζόμενες αγορές του επόμενου σταδίου, ήτοι στις αγορές χονδρικής διάθεσης υγραερίου και λιανικής διάθεσης υγραερίου και/ή να προβαίνουν στον αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας Διοικητικοί Σύμβουλοι των Εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές μεταξύ τους.

· Η Νέα Εταιρεία ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των Εταιρειών στην αγορά επόμενης ή προηγούμενης βαθμίδας. Όταν ένας δυνητικός ανταγωνιστής στην αγορά εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής πώλησης ή/ και λιανικής πώλησης αποταθεί στη Νέα Εταιρεία για την υπηρεσία αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Νέας Εταιρείας, οι οποίοι πιθανόν να είναι οι ίδιοι με τους Διοικητικούς Συμβούλους των Εταιρειών, δύνανται να αποκτήσουν ουσιώδεις πληροφορίες ως προς τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών τους, θέτοντας έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την αποθάρρυνση εσόδου ή/και επέκτασης στην αγορά υγραερίου.

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, κατέληξε ομόφωνα ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα, και έπειτα από αίτηση προσώπων που δύναται να επηρεαστούν άμεσα από την απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, παρέχεται κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του άρθρου 27 του Νόμου.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 22(3) του Νόμου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου