Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της DRAPA Holdings Germany GmbH από την KKR & Co. Inc, μέσω της UNA 388 Equity Management GmbH
26/08/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την KKR & Co. Inc, αναφορικά με την απόκτηση, μέσω της UNA 388 Equity Management GmbH., του μετοχικού κεφαλαίου της DRAPA Holdings Germany GmbH.

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνής εταιρεία επενδύσεων, η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Η DRAPA Holdings Germany GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Όμιλου Heidelpay GmbH. Ο εν λόγω Ομιλος είναι πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληρωμών και εξυπηρετεί ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών επεξεργασίας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η UNA 388 Equity Management GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού που δεν είχε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες και έχει συσταθεί για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου