Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο συνολικού ύψους €2.150.680 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ
07/01/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκόμενων μέρων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2012, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία (με αρ φακ.11.17.36/2005) που υπέβαλε η εταιρεία PrimeTel Co Ltd στην Επιτροπή με επιστολή της με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2005 εναντίον της ΑΤΗΚ, για πιθανή παράβαση του άρθρου 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (αρ.2) 2000, ο οποίος αντικαταστήθηκε με τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (Ν.13(Ι)/2008), ως αποτέλεσμα των μειώσεων των λιανικών τιμών των υπηρεσιών i-choice (ευρυζωνική πρόσβαση) και miVision (συνδρομητική τηλεόραση) που τέθηκαν σε ισχύ την 1/6/2005, καθώς και των κατά καιρούς προσφορών που η ΑΤΗΚ προέβαινε σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα.

Η Επιτροπή σε δύο περιπτώσεις (29 Ιανουαρίου 2008 και 19 Ιανουαρίου 2012), ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Α.Ε. 3902 (ΑΤΗΚ και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού) και στις προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) πλήρως συμμορφούμενη με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανακάλεσε προηγούμενες αποφάσεις της οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν ληφθεί από μη νόμιμα συγκροτημένο όργανο και αποφάσισε την εξ υπαρχής διερεύνηση της καταγγελίας.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 10/12/2012, έκρινε ότι η ΑΤΗΚ κατά τον ουσιώδη χρόνο της καταγγελίας, κατείχε δεσπόζουσα θέση στη λιανική αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης. Η Επιτροπή μέσα από τα ευρήματα της εξέτασης της καταγγελίας κατέληξε ότι πρόθεση της ΑΤΗΚ ήταν η εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής ισχύος που είχε έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών στην αγορά της παροχής λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης, δεδομένης και της ισχύος που είχε στο χονδρικό επίπεδο παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης, με σκοπό να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά της λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι η ΑΤΗΚ παραβίασε το άρθρο 6(1)(α) του Νόμου ως αποτέλεσμα:

(α) της επιβολής αθέμιτων λιανικών τιμών για την υπηρεσία i-choice, καθότι οι λιανικές τιμές πώλησης της υπηρεσίας i-choice για τα έτη 2004, 2005 και 2006 ήταν άνω του μέσου μεταβλητού κόστους και κάτω του συνολικού κόστους και διαπιστώθηκε πρόθεση εξοβελισμού του ανταγωνισμού στη βάση των διαφόρων εγγράφων που ετοιμάστηκαν είτε από τον Γενικό Διευθυντή είτε από τα αρμόδια Τμήματα της ΑΤΗΚ.

(β) της επιβολής αθέμιτων λιανικών τιμών για την υπηρεσία miVision, καθότι οι λιανικές τιμές πώλησης της υπηρεσίας miVision για τα έτη 2004, 2005 και 2006 ήταν κάτω του μέσου μεταβλητού κόστους και για τα έτη 2007 και 2008 ήταν άνω του μέσου μεταβλητού κόστους και κάτω του συνολικού κόστους, και διαπιστώθηκε πρόθεση εξοβελισμού του ανταγωνισμού στη βάση των διαφόρων εγγράφων που ετοιμάστηκαν από τον Γενικό Διευθυντή είτε από τα αρμόδια Τμήματα της ΑΤΗΚ.

(γ) της επιβολής αθέμιτων λιανικών τιμών για την υπηρεσία miVision και i-choice μαζί, καθότι οι λιανικές τιμές πώλησης των υπηρεσιών miVision και i-choice μαζί για τα έτη 2004 και 2005 ήταν κάτω του μέσου μεταβλητού κόστους και τα έτη 2006, 2007 και 2008 ήταν άνω του μέσου μεταβλητού κόστους και κάτω του συνολικού κόστους, και διαπιστώθηκε πρόθεση εξοβελισμού του ανταγωνισμού στη βάση των διαφόρων εγγράφων που ετοιμάστηκαν είτε από τον Γενικό Διευθυντή είτε από τα αρμόδια Τμήματα της ΑΤΗΚ.

Η Επιτροπή με την απόφασή της έκρινε ότι οι στοιχειοθετηθείσες παραβάσεις είναι σοβαρές, καθότι μεταξύ άλλων η ΑΤΗΚ, με τις αποφάσεις της είχε ως στόχο να παρεμποδίζει άλλες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των λιανικών ευρυζωνικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου να αποκλείσει την αγορά εφαρμόζοντας ένα σχέδιο «επιθετικής προώθησης», όπως η ίδια το κατονομάζει, μέσω της μείωσης των λιανικών τιμών των δύο υπηρεσιών, της παροχής δωρεάν εγκατάστασης και των δωρεάν συνδρομών. Ειδικότερα, μέσω των δωρεάν συνδρομών είχε ως στόχο να δεσμεύσει τους πελάτες της i-choice για περίοδο οκτώ (8) μηνών και να «πακετοποιήσει» αυτήν την υπηρεσία με την υπηρεσία miVision.

Επίσης, από τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ΑΤΗΚ για να επιτύχει την ενδυνάμωση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά της λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης, προσπάθησε να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο συνδρομητών στη λιανική ευρυζωνική πρόσβαση. Η προσπάθεια της αυτή καρποφόρησε, αφού και στη βάση των στοιχείων που δόθηκαν από την ΑΤΗΚ, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των συνδρομητών της ΑΤΗΚ για την υπηρεσία miVision είναι ταυτόχρονα συνδρομητές της υπηρεσίας i-choice.

Η Επιτροπή έκρινε ότι αναφορικά με την τιμολόγηση της υπηρεσίας i-choice, η διάρκεια της παράβασης ήταν τρία χρόνια, σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση της υπηρεσίας miVision, η διάρκεια της παράβασης ήταν πέντε χρόνια, και σε ό,τι αφορά την υπηρεσία miVision και i-choice μαζί, η διάρκεια της παράβασης ήταν και πάλι πέντε χρόνια. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το τελευταίο οικονομικό έτος για το οποίο έχουν παρουσιαστεί ενώπιον της οικονομικά στοιχεία και μελέτες είναι αυτό που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή έκρινε ότι η διάρκεια των διαπιστωθεισών παραβάσεων είναι μεγάλης διάρκειας.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους των προστίμων, έλαβε υπόψη και τα ακόλουθα επιβαρυντικά στοιχεία:

(α) Η ΑΤΗΚ αποτελεί οργανισμό Δημοσίου Δικαίου παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής για πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου αρκετές φορές, οπόταν γνωρίζει και/ή οφείλει να γνωρίζει τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού.

(β) Στη βάση εγγράφων που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, έχει διαπιστωθεί ότι η ΑΤΗΚ συνειδητά εφήρμοζε στρατηγική προώθησης που σκοπό είχε να επεκτείνει το πελατολόγιο της, ώστε να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της οποιασδήποτε νεοεισερχόμενης εταιρείας στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

(γ) Η περίοδος κατά την οποία λήφθηκαν οι πιο πάνω αποφάσεις της ΑΤΗΚ ήταν πολύ κρίσιμη για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, καθότι η PrimeTel μόλις το 2004 είχε λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, το 2005 προέβη σε συμφωνία με την ΑΤΗΚ για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υπό βρόχο, ενώ άρχισε να λειτουργεί ως η κύρια ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία πρόσφερε πακέτα τηλεφωνίας, τηλεόρασης και διαδικτύου στις αρχές του 2006, λόγω διαφόρων καθυστερήσεων που είχαν προκύψει στη δημιουργία ευρυζωνικής υποδομής.

(δ) Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε τη θέση του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι η συμπεριφορά της «ενσυνείδητα βοηθούσε τον ανταγωνισμό», όπως π.χ. στην περίπτωση της τιμολόγησης της i-choce, καθότι όπως ρητά ανέφερε σε υπομνήματα του ο Γενικός Διευθυντής της ΑΤΗΚ, στόχος ήταν η ΑΤΗΚ να έχει «… πλήρη έλεγχο της αγοράς για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες» στην Κύπρο, και η ληστρική τιμολόγηση αυτών των υπηρεσιών με την πώληση κάτω του κόστους δημιουργούσε εμπόδια εισόδου στους εν δυνάμει ανταγωνιστές της. Η πρακτική ληστρικής τιμολόγησης κάθε άλλο παρά τον ανταγωνισμό βοηθούσε. Πέραν τούτου, η συνέχιση ενός μονοπωλιακού καθεστώτος, όπως η ίδια η ΑΤΗΚ επιθυμούσε, θα ήταν επιζήμια προς τον καταναλωτή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε:

(Α) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, με την επιβολή αθέμιτων λιανικών τιμών για την υπηρεσία i-choice τα έτη 2004, 2005 και 2006, την επιβολή χρηματικής ποινής στην ΑΤΗΚ, βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, ύψους €430,136 (τετρακόσιων τριάντα χιλιάδων και εκατόν τριάντα έξι Ευρώ).

(Β) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, με την επιβολή αθέμιτων λιανικών τιμών για την υπηρεσία miVision, τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008, την επιβολή χρηματικής ποινής στην ΑΤΗΚ, βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, ύψους €860,272 (οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων και διακόσιων εβδομήντα δύο Ευρώ).

(Γ) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, με την επιβολή αθέμιτων λιανικών τιμών για την υπηρεσία miVision και i-choice ως συζευγμένο προϊόν τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008, την επιβολή χρηματικής ποινής στην ΑΤΗΚ, βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, ύψους €860,272 (οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων και διακόσιων εβδομήντα δύο Ευρώ).

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής (www.competition.gov.cy)
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου