Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε να μην χορηγήσει Ατομική Αρνητική Πιστοποίηση ή Ατομική Εξαίρεση στην αίτηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη Συμφωνία Δημιουργίας Σύνθεσης και Παροχής Τηλεοπτικού Περιεχομένου. Απόφαση ότι η εν λόγω Συμφωνία προκαλεί περιορισμό, νόθευση και παρακώλυση του ανταγωνισμού. Η ΕΠΑ αποφάσισε να χορηγήσει Ατομική Αρνητική Πιστοποίηση αναφορικά με τη Συμφωνία Διανομής Καναλιού LTV
10/04/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αναφορικά με την αίτηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για ατομική αρνητική πιστοποίηση και/ ή ατομική εξαίρεση, σε σχέση με το συμφωνητικό έγγραφο διανομής καναλιού LTV, ημερομηνίας 22.6.2006 και σε σχέση με τη συμφωνία δημιουργίας, σύνθεσης και παροχής τηλεοπτικού περιεχομένου, ημερομηνίας 22.6.2006 που κατατέθηκαν ενώπιον της στις 23.6.2006, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ότι η συμφωνία διανομής καναλιού LTV από την Α.ΤΗ.Κ. δεν επιφέρει οποιαδήποτε αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα στην σχετική αγορά και ως εκ τούτου η Επιτροπή χορηγεί προς την Α.ΤΗ.Κ. ατομική αρνητική πιστοποίηση.

Ότι τόσο το αντικείμενο, όσο και το ενδεχόμενο αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ της Α.ΤΗ.Κ. και της LTV στην περίπτωση εφαρμογής της, σε σχέση με την δημιουργία, σύνθεση και παροχή τηλεοπτικού περιεχομένου, προκαλούν περιορισμό, νόθευση και παρακώλυση του ανταγωνισμού στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης και ιδιαίτερα στην επιμέρους αγορά των αθλητικών προγραμμάτων σε βάρος των καταναλωτών κατά παράβαση του άρθρου 4(1)(β), (γ) και (δ) του Νόμου Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 207/89, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ως εκ τούτου, αναφορικά με την εν λόγω συμφωνία δημιουργίας, σύνθεσης και παροχής τηλεοπτικού περιεχομένου, ημερομηνίας 22.6.2006 μεταξύ της Α.ΤΗ.Κ. και της LTV, η Επιτροπή αποφάσισε να μην χορηγήσει προς την Α.ΤΗ.Κ ατομική αρνητική πιστοποίηση.

Αναφορικά με την ίδια συμφωνία δημιουργίας, σύνθεσης και παροχής τηλεοπτικού περιεχομένου, μεταξύ της Α.ΤΗ.Κ. και της LTV, επειδή τόσο το αντικείμενο όσο και το αποτέλεσμα στην περίπτωση εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας προκαλούν περιορισμό, νόθευση και παρακώλυση του ανταγωνισμού στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης και ιδιαίτερα στην επιμέρους αγορά των αθλητικών προγραμμάτων σε βάρος των καταναλωτών κατά παράβαση του άρθρου 4(1)(β), (γ) και (δ) του Νόμου Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού, η Επιτροπή αποφάσισε να μην χορηγήσει προς την Α.ΤΗ.Κ ατομική εξαίρεση.

Η Επιτροπή, στην απόφασή της κατέληξε ότι λόγω της παρούσης απόφασης δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί και/ή εφαρμοστεί από την Α.ΤΗ.Κ. ή την LTV η δεύτερη συμφωνία δημιουργίας σύνθεσης και παροχής τηλεοπτικού περιεχομένου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου