Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου του Ανταγωνισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/104/ΕΕ
08/07/2015


Με την παρούσα ενημερώνεται το κοινό ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχετικό κείμενο με βάση την εν λόγω Οδηγία για απόψεις /διαβούλευση.

Η πιο πάνω Οδηγία προνοεί ότι:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού μπορεί να αξιώσει και να επιτύχει πλήρη αποζημίωση για την εν λόγω ζημία.

2. Με την καταβολή πλήρους αποζημίωσης το πρόσωπο που ζημιώθηκε αποκαθίσταται στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχε τελεσθεί η παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού. Αυτό περιλαμβάνει, επομένως, δικαίωμα αποζημίωσης για τη θετική ζημία και το διαφυγόν κέρδος, καθώς και καταβολή τόκων.

3. Η πλήρης αποζημίωση κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν οδηγεί σε υπερβολική αποζημίωση, είτε με χαρακτήρα ποινής, καταβολή πολλαπλών αποζημιώσεων ή άλλου τύπου αποζημιώσεων.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εντός τεσσάρων βδομάδων και εν πάση περιπτώσει μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, 2015 μέσω τηλεομοιότυπου αρ. 22375120 ή στην η-διεύθυνση aphotiou@mcit.gov.cyΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/E673F7FE60AC6F29C2257E7C0025C1B1?OpenDocument)  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου