Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Industrial Physics Global Holdings, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω τη Insight Buyer Corporation
31/05/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Industrial Physics Global Holdings, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω της Insight Buyer Corporation.

Η Insight Buyer Corporation είναι εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Insight Buyer Corporation είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο δεν έχει προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και το οποίο συστάθηκε για να ενεργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται αποκλειστικά από επενδυτικά ταμεία, οχήματα και/ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται και τυγχάνουν διαχείρισης από διάφορες θυγατρικές της KKR & Co. Inc.

H KKR & Co. Inc είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων καθώς και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Ειδικότερα, η KKR & Co. Inc. χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds).

Η Industrial Physics Global Holdings, Inc. είναι εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Στόχος είναι πάροχος λύσεων δοκιμών και επιθεώρησης που δραστηριοποιείται με μία οικογένεια εμπορικών σημάτων και υποστηρίζει κατασκευαστές, εργαστήρια και γραμμές παραγωγής σε πλήθος βιομηχανιών. Οι λύσεις του Στόχου καλύπτουν δοκιμή υλικού/δείγματος, δοκιμή σκληρότητας/αντοχής, δοκιμή επιφανειών, δοκιμή των ιδιοτήτων του αέρα και δοκιμή περιβλημάτων και φραγμών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου