Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Καθορισμός κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.
29/05/2024


H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στα πλαίσια της κατά προτεραιότητας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, ως καθορίζεται στο άρθρο 27 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022, ως έχει τροποποιηθεί (εφεξής ο «Νόμος»),θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 29/05/2024 μέχρι τις 02/07/2024, το συνημμένο έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα προτεινόμενα κριτήρια για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της.

Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι η πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας ως καθορίζεται στο Νόμο αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ, καθώς και των στρατηγικών της στόχων.

Τα προτεινόμενα κριτήρια καθορίζονται ώστε η Επιτροπή να εκθέσει, κατά τρόπο ενδεικτικό, ορισμένα βασικά κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούσε να αποφασίζει αν πρέπει να εξεταστεί μια υπόθεση κατά προτεραιότητα. Είναι ευνόητο, ότι κάθε υπόθεση έχει την ατομικότητα της και θα αξιολογείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της.

Τα εν λόγω κριτήρια λαμβάνουν υπόψη: την ανάγκη προώθησης της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του έργου και της αποστολής της Επιτροπής, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σημαντικών στρεβλώσεων στην αγορά, τη δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων της δράσης της Επιτροπής και την αξιολόγηση του έργου της, τον αριθμό των καταγγελιών που υποβάλλονται, τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό, το περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Επιτροπής και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του έργου της Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αφενός για να ενημερωθούν για τα προτεινόμενα κριτήρια και αφετέρου για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους σχετικά μ’ αυτά.

Θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις που θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα e-consultation.gov.cy μέχρι τις 02/07/2024.

Περισσότερες λεπτομέρειες και το σχετικό έγγραφο επισυνάπτονται.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚριτήρια Προτεραιότητας.pdf

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου