Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Απόφαση της ΕΠΑ για διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης αναφορικά με πράξη συγκέντρωση των εταιρείων Cyprus Trading Corporation Public Co Ltd, Christis Dairies Public Ltd και Vivartia Α.Β.Ε.Ε. (Δέλτα Συμμετοχών)
01/02/2007

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανακοινώνει ότι δυνάμει του άρθρου 18 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Νόμου 22 (Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (εφεξής ο « Νόμος»), σε συνεδρία της ημερομηνίας 29/1/07, αφού έλαβε υπόψη την σχετική έκθεση της Υπηρεσίας καθώς και όλα τα ενώπιον της στοιχεία, διαπίστωσε ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά και ως εκ τούτου αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου