Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited από την Τράπεζα Eurobank A.E., ως συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά
02/02/2024


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 02/02/2024, ενέκρινε κατά πλειοψηφία, την πράξη συγκέντρωσης για την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited (στο εξής η «Hellenic Bank») από την Τράπεζα Eurobank A.E. (στο εξής η «Eurobank»).

Η εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής (στο εξής η «Υπηρεσία») στις 14/09/2023.
Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 30/10/2023, αφού έλαβε υπόψη της τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας, διαπίστωσε ότι η εν λόγω συγκέντρωση ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος») και ότι προκαλούσε αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αποφασίζοντας συνακόλουθα την πλήρη διερεύνηση αυτής.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικό Δελτίο Τύπου, όπου καταγράφηκαν συνοπτικά οι αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή.

Η Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης, εξασφάλισε πρόσθετες πληροφορίες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις καθώς και από σχετικούς φορείς και επιχειρήσεις και στις 16/01/2024 υπέβαλε στην Επιτροπή σχετική έκθεση ευρημάτων, στη βάση του άρθρου 27 του Νόμου.

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 02/02/2024, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, ως η σχετική έκθεση ευρημάτων της Υπηρεσίας, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, ότι οι αμφιβολίες που είχαν διαπιστωθεί κατά την πρώτη φάση διερεύνησης ως προς τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αίρονται.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, κατά την υπό αναφορά συνεδρία της, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να κηρύξει την εν λόγω συγκέντρωση συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης της Επιτροπής θα δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤAΓΩΝΙΣΜΟΥ
02/02/2024  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου