Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε στις εταιρείες 1) Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, 2) Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, 3) Skyramix Ltd, 4) Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, 5) Top Mix Concrete Ltd, 6) Ι &S KRITONIS LIMITED, 7) BETOMAN LIMITED, 8) ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON LTD και 9) ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, πρόστιμο συνολικού ύψους €1.155.593 (ενός εκατομμυρίου, εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ) για παράβαση των άρθρων 3(1)(α) και (γ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
10/10/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2018, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 29/2018 απόφασή της στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον των εταιρειών 1) Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, 2) Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, 3) Skyramix Ltd, 4) Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, 5) Top Mix Concrete Ltd, 6) Ι &S KRITONIS LIMITED, 7) BETOMAN LIMITED, 8) ALFA CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON LTD και 9) ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ.

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης είναι η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής που αφορούσε το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος»), σχετικά με πιθανολογούμενες συμπράξεις τους στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών σε σχέση με τη χειραγώγηση προσφορών (πρακτική γνωστή διεθνώς ως bid-rigging) στο πλαίσιο των κάτωθι δημόσιων διαγωνισμών, ήτοι: (1) στο διαγωνισμό με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 30/11/2011, (2) στο διαγωνισμό με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 03/02/2012, και (3) στο διαγωνισμό με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 10/06/2012, για την προμήθεια και τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού (πεδινά και ημιορεινά) στις περιοχές 1, 2, 3 και 5, οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (στο εξής «Τ.Δ.Ε.») του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με σημείο επαφής το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού.

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων ομόφωνα αποφάσισε ότι παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(α) και (γ) του Νόμου ως ακολούθως:

(α) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥΔΗΣ την περίοδο από τις 30/11/2011 μέχρι και τις 22/12/2011 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του Διαγωνισμού του Τ.Δ.Ε. με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 αναφορικά με την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού,

(β) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥΔΗΣ την περίοδο από 3/2/2012 έως 24/2/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του Διαγωνισμού με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 για την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόμου, και

(γ) οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥΔΗΣ την περίοδο από 10/6/2012 έως 29/6/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση του Διαγωνισμού με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 για την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόμου.

Η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 και 42 του Νόμου 13(Ι)/2008 στη βάση της απόφασής της αναφορικά με στοιχειοθέτηση παράβασης του Νόμου από έκαστη εταιρεία.

Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου 13(Ι)/2008, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (διαφωνούντων της Προέδρου της κας Λουκίας Χριστοδούλου και του Μέλους της κου Άριστου Αριστείδου Παλούζα όσον αφορά το ύψος του προστίμου), έχοντας αξιολογήσει τα ενώπιόν της στοιχεία και τους σχετικούς παράγοντες για επιβολή διοικητικού προστίμου, ότι θα πρέπει να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σε έκαστη επιχείρηση για την οποία έχει ληφθεί απόφαση παράβασης του Νόμου ως ακολούθως:

(α) στην εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ διοικητικό πρόστιμο ύψους €175.522 (εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δυο ευρώ)

(β) στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ διοικητικό πρόστιμο ύψους €128.466 (εκατό είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ),

(γ) στην εταιρεία BETOMAN διοικητικό πρόστιμο ύψους €76.828 (εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ), και

(δ) στην εταιρεία ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON διοικητικό πρόστιμο ύψους €312.262 (τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ).

Το Μέλος της Επιτροπής, κύριος Άριστος Αριστείδου Παλούζας, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, έκρινε ότι το πρόστιμο πρέπει να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ σε ό,τι αφορά την εταιρεία ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON, θεώρησε ότι συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν στην επιβολή υψηλότερου προστίμου από αυτού της πλειοψηφίας, καταγράφοντας το σκεπτικό του επί τούτου.

Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου 13(Ι)/2008, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (διαφωνούντος της Προέδρου της κας Λουκίας Χριστοδούλου όσον αφορά το ύψος του διοικητικού προστίμου), έχοντας αξιολογήσει τα ενώπιόν της στοιχεία και τους σχετικούς παράγοντες για επιβολή διοικητικού προστίμου, ότι θα πρέπει να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σε έκαστη επιχείρηση για την οποία έχει ληφθεί απόφαση παράβασης του Νόμου ως ακολούθως:

(α) στην εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS διοικητικό πρόστιμο ύψους €207.566 (διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ),

(β) στην εταιρεία TOP MIX διοικητικό πρόστιμο ύψους €21.850 (είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ),

(γ) στην εταιρεία SKYRAMIX διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.018 (πενήντα χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ),

(δ) στην εταιρεία I & S KRITONIS διοικητικό πρόστιμο ύψους €114.366 (εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ), και

(ε) στην εταιρεία ΨΑΡΟΥΔΗΣ διοικητικό πρόστιμο ύψους €68.715 (εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ).

Η Πρόεδρος Λουκία Χριστοδούλου, δεδομένης της σοβαρότητας της διαπιστωθείσας παράβασης, έκρινε ότι το ύψος του ποσού του προστίμου θα έπρεπε να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα για όλες τις εταιρείες, από αυτού της πλειοψηφίας, συνεκτιμώντας αριθμό παραγόντων που ανέλυσε στην παράθεση της θέσης της.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου ομόφωνα αποφάσισε όπως υποχρεώσει τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON και ΨΑΡΟΥΔΗΣ, δυνάμει του άρθρου 24(β) του Νόμου να παύσουν αμέσως τις διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 3(1) (α) και (γ) του Νόμου και να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψη τους.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 18/7/2018, η οποία αριθμεί πέραν των 360 σελίδων, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


10/10/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου