Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εκθέσεις Αιτιάσεων σε τρεις Τράπεζες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd και Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ααναφορικά με εκ πρώτης όψεως ευρύματα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με την αγορά συναλλάγματος Εντός του αεροδρομίου Λάρνακας στοιχειοθετούνται εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του Νόμου Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 207/89 . Εκτός του αεροδρομίου Λάρνακας δεν στοιχειοθετούνται παραβάσεις του ιδίου Νόμου
11/06/2007


Η Eπιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού επέδωσε σήμερα, τις σχετικές εκθέσεις αιτιάσεων σε τρεις τράπεζες, στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, στην Marfin Popular Bank Public Co Ltd και στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, κοινοποιώντας τους τις εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του Νόμου περί προστασίας του Ανταγωνισμού όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος μέχρι του ποσού των 12.000 Λ.Κ.

Οι εκ πρώτης όψεως παραβάσεις των τριών τραπεζών, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd και Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι οι ακόλουθες:

· παράβαση του άρθρου 4 (1) (β) του Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από πλευράς των τριών τραπεζών Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd και Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ σε σχέση με συμφωνία και ή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ τους για περιορισμό της διάθεσης των υπηρεσιών που προσφέρουν στην σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών αγοροπωλησίας συναλλάγματος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μέχρι του ποσού των 12.000 ΛΚ.

· παράβαση του άρθρου 6(1),(2)(β) του Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από πλευράς των τριών τραπεζών, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,, Marfin Popular Bank Public Co Ltd και Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ που λειτουργούν στο Αεροδρόμιο Λάρνακας μέσω του περιορισμού της διάθεσης υπηρεσιών αγοραπωλησίας ξένου συναλλάγματος μέχρι του ποσού των 12.000 ΛΚ.

H αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με την αγορά συναλλάγματος αποφασίσθηκε από την ΕΠΑ στις 8 Σεπτεμβρίου 2006, στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκαν αιφνίδιες επί τόπου έρευνες από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς της ΕΠΑ σε 11 τραπεζικά ιδρύματα και συναφείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και συνελέγηκαν στοιχεία και έγγραφα. Η έρευνα της Υπηρεσίας της ΕΠΑ ολοκληρώθηκε εντός του περασμένου μηνός με την ετοιμασία σχετικού σημειώματος στη βάση του οποίου η Επιτροπή κατέληξε στα εκ πρώτης όψεως ευρύματα της.

Οι εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσες παραβάσεις των τριών τραπεζών αφορούν το χώρο του αεροδρομίου Λάρνακας, όπου δραστηριοποιούνται μόνο οι τρεις τράπεζες και συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η Marfin Popular Bank Public Co Ltd και η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ μετά από σχετική αδειοδότηση.

Εκτός αεροδρομίου Λάρνακας, δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 207/89. αναφορικά με την αγορά παροχής υπηρεσιών αγοραπωλησίας ξένου συναλλάγματος μέχρι του ποσού των 12.000 ΛΚ από τα καταστήματα των τραπεζών,

Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 4(1) (β) του Νόμου 207/89 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαγορεύονται όλες οι συμπράξεις επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε οι συνιστάμενες στον περιορισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων.

Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6(1), (2) (β) του Νόμου 207/89 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσιών. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης συνιστά ειδικότερα οποιαδήποτε πράξη μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ή υπηρεσιών αν η πράξη αυτή έχει σαν αντικείμενο ή αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης, ή της τεχνολογικής ανάπτυξης προς ζημιά των καταναλωτών.

Οι τρεις τράπεζες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η Marfin Popular Bank Public Co Ltd και η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ με την Έκθεση Αιτιάσεων που τους έχει επιδοθεί κλήθηκαν να παραστούν ενώπιον της ΕΠΑ για να τοποθετηθούν επί των αιτιάσεων την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου