Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή ανακοινώνει πως έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 και/ή του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης)
25/11/2022


Η Επιτροπή ανακοινώνει πως στις 18/11/2022, τέθηκαν σε ισχύ οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2022 (στο εξής ο «Νόμος») και/ή του Άρθρου 101 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ») (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022 (ΚΔΠ 442/2022).

Όπως είναι γενικά παραδεκτό, οι μυστικές συμπράξεις είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς στην υγιή λειτουργία της αγοράς, αφού περιορίζουν ή ακόμα αποκλείουν την ύπαρξη ανταγωνισμού. Η πολιτική άσκησης επιείκειας μέσω των Προγραμμάτων Επιεικούς Μεταχείρισης βασίζεται στην υπόθεση ότι κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν σε μυστικές συμπράξεις, επιθυμούν να δώσουν τέλος στη συμμετοχή τους σ’ αυτή και να δώσουν στοιχεία για την ύπαρξη και λειτουργία της μυστικής σύμπραξης, όμως διστάζουν λόγω των διοικητικών προστίμων που θα τους επιβληθούν. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την «ανταμοιβή» αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι πρόθυμες να τερματίσουν τη συμμετοχή τους σε αυτής της μορφής τις παράνομες πρακτικές και να συνεργαστούν μαζί της, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην έναρξη διαδικασίας έρευνας ή στον εντοπισμό και απόδειξη μιας αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, με την χορήγηση απαλλαγής από την καταβολή οποιουδήποτε προστίμου.

Οι Κανονισμοί καθορίζουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή, στην βάση του άρθρου 47(5) του Νόμου, δύναται να απαλλάσσει ή να μειώνει το ύψος του διοικητικού προστίμου που θα επιβαλλόταν διαφορετικά σε μια επιχείρηση για παραβάσεις του άρθρου 3 του Νόμου και/ή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή χορηγεί απαλλαγή από την επιβολή διοικητικού προστίμου σε επιχείρηση που υποβάλει σχετική αίτηση και αποκαλύπτει την συμμετοχή της σε μυστική σύμπραξη, συμφώνως του Κανονισμού 4 της ΚΔΠ αρ.442/2022 και εφόσον είναι η πρώτη που προσκομίζει στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία:

(α) που κατά τον χρόνο παραλαβής της αίτησης επιτρέπουν στην Επιτροπή να διενεργήσει στοχευμένο έλεγχο, δυνάμει των άρθρων 38 ή/και 39 του Νόμου που αφορούν παραβάσεις του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, εφόσον δεν είχε έως τότε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για διενέργεια ελέγχου ή δεν είχε διενεργήσει τέτοιο έλεγχο, ή

(β) είναι επαρκή στοιχεία για τη διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ, ή εφόσον η Επιτροπή δεν έχει επαρκή στοιχεία για τη διαπίστωση της παράβασης και καμία άλλη επιχείρηση δεν πληρούσε στο παρελθόν τις προϋποθέσεις απαλλαγής.

Αντίστοιχα, η Επιτροπή χορηγεί μείωση του διοικητικού προστίμου που διαφορετικά θα επιβαλλόταν, σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση αποκαλύπτει την συμμετοχή της σε μυστική σύμπραξη, συμφώνως του Κανονισμού 5 και δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 4 και εφόσον προσκομίζει στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία προσδίδουν σημαντική επιπρόσθετη αποδεικτική αξία όσον αφορά την απόδειξη της σχετικής παράβασης, σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει ήδη στην κατοχή της η Επιτροπή κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για μείωση του διοικητικού προστίμου.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ήτοι απαλλαγής και/ή μείωσης του διοικητικού προστίμου, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει σύμφωνα με τον Κανονισμό 6, μεταξύ άλλων να συνεργάζεται πλήρως, ειλικρινώς, συνεχώς και ταχέως με την Επιτροπή, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως και την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης, να παραμένει στη διάθεση της Επιτροπής, να τερματίσει τη συμμετοχή της στην πιθανολογούμενη μυστική σύμπραξη, το αργότερο αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής της, εκτός εάν κρίνεται από την Επιτροπή ευλόγως αναγκαία η συνέχιση της συµµετοχής της στην παράνομη σύμπραξη και δεν θα πρέπει να καταστρέψει, παραποιήσει ή αποκρύψει πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία ή να αποκαλύψει την υποβολή της αίτησης ή οτιδήποτε από το περιεχόμενό της, παρά μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε Αρχές Ανταγωνισμού άλλων Κρατών Μελών ή σε αρχές ανταγωνισμού τρίτων χωρών.

Υπογραμμίζεται ότι η Επιτροπή χορηγεί απαλλαγή μόνο εφόσον η εμπλεκόμενη επιχείρηση δεν έχει προβεί σε ενέργειες για να αναγκάσει άλλες επιχειρήσεις να προσχωρήσουν ή να παραμείνουν σε μυστική σύμπραξη.

Επισημαίνεται πως η Επιτροπή παρέχει προστασία ως προς την ταυτότητα της επιχείρησης που υπέβαλε την δήλωση επιεικούς μεταχείρισης, το περιεχόμενο της δήλωσης επιεικούς μεταχείρισης και το γεγονός της συνεργασίας της επιχείρησης με την Επιτροπή μέχρι τον καταρτισμό της έκθεσης αιτιάσεων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Δελτίο Τύπου είναι αμιγώς ενημερωτικού χαρακτήρα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στο πλήρες κείμενο των Κανονισμών το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου