Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


14. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση όπου ο καταγγελλόμενος δεν παραχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες;

Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία ή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, η Ε.Π.Α. έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 1% του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επιπρόσθετα η Ε.Π.Α. έχει την εξουσία να υποβάλει πρόστιμο 5% του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017