Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


14. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση όπου ο καταγγελλόμενος δεν παραχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες;

Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία ή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, η Ε.Π.Α. έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στους ιδιωτικούς φορείς στη βάση των διατάξεων του άρθρου 47 του Νόμου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου