Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


14. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση όπου ο καταγγελλόμενος δεν παραχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες;

Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία ή εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, η Ε.Π.Α. έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 1% του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επιπρόσθετα η Ε.Π.Α. έχει την εξουσία να υποβάλει πρόστιμο 5% του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου