Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της CIRCOR International, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cube BidCo, Inc.
02/08/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της CIRCOR International, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cube BidCo, Inc..

H KKR & Co. Inc. είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων καθώς και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Ειδικότερα, η KKR & Co. Inc. χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια, πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται επενδυτικά κεφάλαια.

Η Cube BidCo, Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Cube BidCo, Inc. είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο δεν έχει προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και το οποίο συστάθηκε για να ενεργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία, οχήματα και/ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται και τυγχάνουν διαχείρισης από διάφορες θυγατρικές της KKR & Co. Inc..

Ο Στόχος είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Στόχος σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται προϊόντα και υποσυστήματα τεχνολογίας για τις βιομηχανικές, αεροδιαστημικές και αμυντικές αγορές.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου