Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση Συγκέντρωσης των εταιρειών Henkel KGaA και G.P. Michaelides & Sons Ltd
03/12/2004


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι, οι επιχειρήσεις με την επωνυμία Henkel KGaA και Detergenta Developments Ltd, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποιούν ότι, στις 3/11/2004 εσύναψαν γραπτή συμφωνία με την οποία η εταιρεία Detergenta Developments Ltd, ιδιοκτήτρια της εταιρείας G.P Michaelides & Sons Ltd, θα μεταβιβάσει στην εταιρεία Henkel KGaA το 51% των μετοχών της στην εταιρεία G.P Michaelides & Sons Ltd. Η εταιρεία G.P Michaelides & Sons Ltd βάσει της εν λόγω συμφωνίας θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εισαγωγή, ανάπτυξη, διανομή και/ή πώληση απορρυπαντικών, προϊόντων γενικού οικιακού καθαρισμού και ειδών προσωπικής καθαριότητας, της εταιρείας Henkel KGaA.

Η επιχείρηση Henkel KGaA ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία διαφόρων προϊόντων όπως απορρυπαντικών, προϊόντων γενικού οικιακού καθαρισμού, ειδών προσωπικής καθαριότητας, καλλυντικών, κολλητικών ουσιών για επαγγελματίες και καταναλωτές κλπ. Η επιχείρηση Detergenta Developments Ltd εισάγει απορρυπαντικά προϊόντα γενικού οικιακού καθαρισμού και είδη προσωπικής καθαριότητας της εταιρείας Henkel KGaA.

Τέλος, η επιχείρηση G.P Michaelides & Sons Ltd επίσης ασχολείται με τη διανομή και την πώληση των απορρυπαντικών, των προϊόντων γενικού οικιακού καθαρισμού και των ειδών προσωπικής καθαριότητας, τα οποία παράγει ή εισάγει η εταιρεία Detergenta Developments Ltd.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα δυνάμει του Άρθρου 23, η Υπηρεσία παρέχει, έπειτα από αίτηση προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλουν απόψεις σχετικά με τη συγκέντρωση κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του Άρθρου 28 του Νόμου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου