Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 16/5/2018 επέβαλε στην εταιρεία Hermes Airports Ltd πρόστιμο ύψους € 1.193.864, για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας Y. Karydas Car Engineering & Valeting Services Ltd εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd
31/05/2018


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της διαδικασίας, αφού μελέτησε και αξιολόγησε όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 13/2018 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας Hermes Airports Ltd (εφεξής η «Hermes»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εταιρείας Y. Karydas Car Engineering & Valeting Services Ltd (εφεξής η «Karydas») εναντίον της εταιρείας Hermes, για κατ’ ισχυρισμό παραβάσεις του άρθρου 6(1) του Νόμου.

Η εταιρεία Hermes είναι κυπριακή εταιρεία, η οποία ανέλαβε στις 12/5/2006 την κατασκευή και διαχείριση του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας (εφεξής το «ΔΑΛ») και του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου, βάσει 25ετούς σύμβασης παραχώρησης ΚΕΕ (Κατασκευή-Εκμετάλλευση-Εξώνηση/Build-Operate-Transfer) με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η καταγγελλόμενη εταιρεία είναι μία επιχείρηση Κυπρίων και διεθνών εταίρων, η οποία διαχειρίζεται τους Διεθνείς Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και η οποία οικοδόμησε το νέο ΔΑΛ, το οποίο διαχειρίζεται από τον Νοέμβριο 2009. Στο πλαίσιο της Σύμβασης ΚΕΕ, η καταγγελλόμενη προσφέρει και διαχειρίζεται τους χώρους στάθμευσης για οχήματα επιβατών του ΔΑΛ που βρίσκονται έξω από το κυρίως κτίριο Αναχωρήσεων και Αφίξεων του εν λόγω αερολιμένα. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η καταγγελλόμενη παρέχει υπηρεσίες χώρου στάθμευσης οχημάτων (μικρής διάρκειας και μακράς διάρκειας).

Η καταγγέλλουσα εταιρεία Karydas δραστηριοποιείται στο ΔΑΛ, προσφέροντας υπηρεσίες στάθμευσης/φύλαξης οχημάτων (valet parking) από το 1997. Από τον Ιούνιο του 2001 ενοικίαζε χώρους στάθμευσης στο παλιό ΔΑΛ, στη βάση σύμβασης με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Από τον Ιούλιο του 2006, που ανέλαβε η Hermes το αεροδρόμιο, η καταγγέλλουσα εταιρεία ξεκίνησε τη συνεργασία της με την καταγγελλόμενη εταιρεία, οπόταν στη συνέχεια υπογράφηκαν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών διάφορες συμφωνίες για την ενοικίαση χώρων στάθμευσης εντός του ΔΑΛ, όπου με τη λήξη της τελευταίας υπογραφείσας συμφωνίας, η Hermes της απέστειλε επιστολή για τη μη ανανέωση αυτής.

Η εταιρεία Karydas στην καταγγελία της ισχυρίστηκε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία, λόγω της αποκλειστικής διαχείρισης των εγκαταστάσεων του ΔΑΛ, κατέχει δεσπόζουσα θέση την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά κατά τη μεταξύ τους συνεργασία και στο πλαίσιο των συμφωνιών για την ενοικίαση χώρων στάθμευσης εντός του ΔΑΛ για παροχή από μέρους της Karydas υπηρεσιών στάθμευσης οχημάτων για επιβάτες του ΔΑΛ (υπηρεσίες valet).

Η Επιτροπή, στα πλαίσια της έρευνάς της, συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες τόσο από την καταγγέλλουσα και την καταγγελλόμενη εταιρεία όσο και από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία, το πλαίσιο της καταγγελίας, τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ομόφωνα κατέληξε ότι, στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας, καθώς η Hermes κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΔΑΛ και κατ’ επέκταση στην αγορά της παροχής χώρου στάθμευσης εντός του ΔΑΛ για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με τη συμπεριφορά της, τις πρακτικές της και τους αθέμιτους όρους συναλλαγής, που επέβαλλε προς την καταγγέλλουσα εταιρεία, κυρίως στη βάση των εκάστοτε μεταξύ τους συμφωνιών χρήσης χώρου στάθμευσης εντός του ΔΑΛ ή τη μη ανανέωση αυτών για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών στάθμευσης valet.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, προχώρησε στην αξιολόγηση όλων των δεδομένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου, τα οποία και συνεκτίμησε μαζί με όσα αναφέρθηκαν και τέθηκαν από την καταγγελλόμενη εταιρεία και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη της, τη φύση και σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, τη διάρκεια της, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου 13(Ι)/2008, ομόφωνα αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Hermes ανερχόμενο σε €1.193.864 (ένα εκατομμύριο εκατό ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ).

Η Επιτροπή, με την απόφαση της, καλεί την καταγγελλόμενη εταιρεία όπως, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Τέλος σημειώνεται ότι, όσον αφορά την κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, που υπεβλήθη στην καταγγελία της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή, κατόπιν ανάλυσης των ενώπιον της στοιχείων και δεδομένων, ομόφωνα κατέληξε ότι, δεν έχει στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε παράβαση από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 16/5/2018 θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

31/5/2018  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου