Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: (Α) Προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021» και (Β) Προσχέδιο Κανονισμών που τιτλοφορούνται «Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2021»
11/05/2020


H Επτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 11/5/2020 μέχρι τις 12/6/2020, το προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021», καθώς και το προσχέδιο Κανονισμών που τιτλοφορούνται «Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2021».

Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι η πρόσκληση των ενδιαφερομένων φορέων να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις τους σχετικά:

(α) με το προσχέδιο νομοσχεδίου το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014 και

(β) με το προσχέδιο Κανονισμών που πρόκειται να αντικαταστήσει τους περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμούς του 2011.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (στο εξής η «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1»), στο εθνικό δίκαιο.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αφενός για να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοθετήματος και αφετέρου για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους.

Θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις που θα παραληφθούν μέχρι τις 12:00 μ.μ. στις 12/6/2020, οι οποίες θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις πιο κάτω διευθύνσεις: odroussioti@competition.gov.cy και sttofa@competition.gov.cy.

Πρόσθετα με την ηλεκτρονική υποβολή των απόψεων και εισηγήσεων, όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους μέσω φαξ:

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Φαξ 22304944
Για περισσότερες λεπτομέρειες και τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.

11/5/2020

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017