Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινή Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού αναφορικά με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού κατά την διάρκεια της κρίσης που επέφερε η πανδημία του Κορονοϊού.
24/03/2020


Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές συνθήκες και τις οικονομικές συνέπειες που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 στην Κύπρο και στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκόσμια, έχει συμφωνήσει με την έκδοση Κοινής Ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού στις 23/03/2020, αναφορικά με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού, η οποία παρατίθεται πιο κάτω σε ελεύθερη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

«Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού αναγνωρίζουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης του κορονωϊού COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Τα διάφορα ευρωπαϊκά εργαλεία ανταγωνισμού διαθέτουν μηχανισμούς που λαμβάνουν υπόψη, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο και αναγκαίο, τις εξελίξεις των αγορών και της οικονομίας. Οι κανόνες ανταγωνισμού διασφαλίζουν ένα ισοδύναμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτός ο στόχος ισχύει επίσης και σε περιόδους κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις και η οικονομία ολόκληρη υπόκεινται σε συνθήκες κρίσης.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού αναγνωρίζει ότι αυτές οι εξαιρετικές συνθήκες δυνατό να δημιουργήσουν την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να διασφαλιστεί η προμήθεια και η δίκαιη διανομή προϊόντων που χαρακτηρίζονται από ελλείψεις, σε όλους του καταναλωτές. Στις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δεν θα επέμβει ενάντια σε αναγκαία και προσωρινά μέτρα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή προς το σκοπό της αποφυγής δημιουργίας ελλείψεων στις προμήθειες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, τέτοια μέτρα δεν φαίνεται ότι θα παρουσίαζαν προβλήματα, αφού είτε δεν θα επρόκειτο περί περιορισμού του ανταγωνισμού υπό το Άρθρο 101 της ΣΛΕΕ/ 53 ΕΟΧ ή θα δημιουργούσαν αποδοτικότητες οι οποίες θα υπερτερούσαν των όποιων περιορισμών του ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις έχουν αμφιβολίες κατά πόσο ενδεχόμενες συνεργασίες τους είναι συμβατές με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού της ΕΕ/ΕΟΧ, μπορούν να αποταθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εποπτεύουσα Αρχή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ή στην Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού του Κράτους Μέλους τους, οποιαδήποτε στιγμή για καθοδήγηση.

Την ίδια στιγμή, είναι υψίστης σημασίας να διασφαλιστεί ότι προϊόντα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την προστασία της υγείας των καταναλωτών στις παρούσες συνθήκες (π.χ. μάσκες προσώπου και απολυμαντικά υγρά) παραμένουν διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα εναντίον εταιρειών οι οποίες ενδεχόμενα να εκμεταλλευτούν την παρούσα κατάσταση είτε με την δημιουργία καρτέλ είτε καταχρώμενες τη δεσπόζουσα θέση τους.

Υπό αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού θα ήθελε να επισημάνει ότι οι υπάρχοντες κανονισμοί επιτρέπουν στους βιομήχανους να θέσουν μέγιστες τιμές για τα προϊόντα τους. Αυτό θα αποβεί χρήσιμο στο να περιορίσει τις αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών στο επίπεδο της διανομής των προϊόντων.»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
24.03.2020  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου