Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι θα εκδίδει Δελτία Τύπου προς ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κοινοποίηση Εκθέσεων Αιτιάσεων προς επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
23/05/2014

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ανακοινώνει ότι ενεργώντας στη βάση του άρθρου 23(2)(ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, θα ενημερώνει το κοινό με την έκδοση Δελτίων Τύπου, σε σχέση με τις αποφάσεις της να κινήσει διαδικασία εξέτασης εναντίον επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και την κοινοποίηση προς αυτές Εκθέσεων Αιτιάσεων αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

Στις εν λόγω ανακοινώσεις θα καταγράφεται ο τίτλος της υπόθεσης, συνοπτική παρουσίαση μη εμπιστευτικών γεγονότων και οι διατάξεις των Νόμων που πιθανολογείται ότι παραβαίνονται.

Σκοπός των εν λόγω ανακοινώσεων είναι η διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών που ακολουθούνται από την ΕΠΑ, η πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και τυχόν ενδιαφερομένων μερών τα οποία δυνατό να συνεπικουρήσουν το έργο της ΕΠΑ. Η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τονίζεται ότι οι εν λόγω ανακοινώσεις δεν θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό, και σε καμία περίπτωση δεν θα προκαταβάλλουν και/ή να υποκαταστήσουν την τελική κρίση της ΕΠΑ. Ο καταρτισμός Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων. Επισημαίνεται επίσης ότι το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, δυνάμει του άρθρου 17(3) του Νόμου δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της ΕΠΑ ή προκύψουν νέα στοιχεία κατά την αξιολόγηση στην οποία θα προβεί η ΕΠΑ βάσει των παρατηρήσεων που τα μέρη θα υποβάλουν και όλων των ενώπιον της στοιχείων.

Η ΕΠΑ, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης μιας υπόθεσης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση την οποία κοινοποιεί στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή/και ενώσεις επιχειρήσεων και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Σχετικές ενημερώσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου