Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έκδοση ανακοίνωσης αναφορικά με τον χαρακτηρισμό και τη μεταχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης
06/07/2022


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ενεργώντας στη βάση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε όπως εκδώσει ανακοίνωση ώστε να προσφέρει καθοδήγηση για τα ζητήματα που αφορούν τον χαρακτηρισμό και τη μεταχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης, καθώς και για να πληροφορήσει για την έννοια των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών και τη μεταχείριση (προστασία) αυτών από την Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2022 (στο εξής «ο Νόμος») Νόμου, δυνάμει των άρθρων 26(2)(ια) και 41(8).

Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με:

(α) την έννοια και την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών απορρήτων και /ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών, και

(β) τον τρόπο υποβολής της μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων από πρόσωπα/ επιχειρήσεις / ενώσεις επιχειρήσεων/ δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,

στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022, καθώς και κατ’ αναλογία του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (Ν.83(Ι)/2014) και του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμου του 2018 (Ν.77(Ι)/2018).

Η ανακοίνωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου