Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Contabo Topco GmbH από την KKR & Co. Inc., μέσω της Constellation BidCo GmbH
09/01/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η KKR & Co. Inc., μέσω της Constellation BidCo GmbH, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Contabo Topco GmbH.

Η Constellation BidCo GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η Constellation BidCo GmbH είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής και η οποία ανήκει έμμεσα σε επενδυτικά οχήματα και/ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται και/ή διαχειρίζονται από διάφορες θυγατρικές της KKR & Co. Inc..

Η KKR & Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR & Co. Inc. χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds). Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Contabo Topco GmbH, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Ο Όμιλος Contabo αποτελεί ένα παγκόσμιο πάροχο υποδομής νέφους (cloud infrastructure), συμπεριλαμβανομένων εικονικών ιδιωτικών διακομιστών cloud/εικονικών αποκλειστικών διακομιστών (virtual private servers/virtual dedicated servers «VPS/VDS»), διακομιστών γυμνού μετάλλου (bare metal) και παιχνιδιών cloud για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προμηθευτές, προγραμματιστές και παίκτες. Συγκεκριμένα, η Contabo Topco GmbH μαζί με τις θυγατρικές της προσφέρει αποθήκευση δεδομένων και απόδοση υπολογιστών (computing performance), αλλά επίσης είναι ενεργή σε υπηρεσίες όπως φιλοξενία ιστοσελίδων (webhosting).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου