Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από την CYCMC II LIMITED, η οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από τον Όμιλο PIMCO, μέσω της B4 Galium Holding S.a.r.l.
03/05/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από την CYCMC II Ltd, η οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από τον Όμιλο PIMCO, μέσω της B4 Galium Holding S.a.r.l.

Η B4 Galium Holding S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η οποία ιδρύθηκε το 2021 και δεν έχει ασκήσει μέχρι και σήμερα οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.

Η PIMCO είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενεργή διαχείριση σταθερού εισοδήματος και παρέχει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα ιδρύματα, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θεσμικούς επενδυτές.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η CYCMC II LIMITED, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η CYCMC II LIMITED είναι κυπριακή εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων με περιορισμένη ευθύνη και έχει αδειοδοτηθεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων και ως μη-πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 (Ν. 41(I)/2017). Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η CYCMC II LIMITED θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά απόκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, στην αγορά διαχείρισης και ανάκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο και στην αγορά διαχείρισης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει αποκτηθεί από μέτρα εκτέλεσης ή με την αποπληρωμή πιστωτικών δικαιωμάτων τα οποία προκύπτουν από υποθηκευμένα δάνεια στην Κύπρο και/ή από την απόκτηση χαρτοφυλακίου με REO.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου