Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Πράξη Συγκέντρωσης αναφορικά με την εταιρεία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Marfin Popular Bank Public Company Ltd, μέσω δημόσιας πρότασης
13/02/2007


Στις 7 Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε κοινοποίηση εκ μέρους της εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προτεινόμενης συγκέντρωσης με την εταιρεία Marfin Popular Bank Public Company Ltd, μέσω διατυπωθείσας εκούσιας δημόσιας πρότασης από την εταιρεία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για απόκτηση ποσοστού κατ’ ελάχιστο 40% και κατά μέγιστο 100% του εκδομένου και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Company Ltd.

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

— Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. : Τραπεζικές εργασίες γενικά και ειδικότερα, αποδοχή χρηματικών καταθέσεων κάθε είδους, έκδοση ομολογιακών δανείων, χορήγηση δανείων και πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, διαχείριση κοινοπρακτικών δανείων, αναδοχή έκδοσης ομολογιών και μετοχών για λογαριασμό τρίτων, χρηματοδοτική μίσθωση και εξαγορά απαιτήσεων, έκδοση και πληρωμή επιταγών και εντολών, έκδοση πιστωτικών καρτών, παρακαταθήκη και ευρύτερα διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας τρίτων ή και ίδιας, παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε χρηματοοικονομικά θέματα, διαμεσολαβήσεις στις αγορές χρήματος ή κεφαλαίου, ίδρυση ή συμμετοχή σε ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων κ.α.

— Marfin Popular Bank Public Company Ltd.: ίδρυση και διεξαγωγή τραπεζικών, χρηματιστηριακών και εμπορικών εργασιών πάσης φύσεως και ίδρυση, λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου