Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Martin Bencher (Scandinavia) A/S από την A.P. Moller-Maersk A/S, μέσω της Maersk Logistics & Services International A/S
12/10/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Martin Bencher (Scandinavia) A/S από την A.P. Møller-Mærsk A/S, μέσω της Maersk Logistics & Services International A/S.

Η A.P. Møller-Mærsk A/S (στο εξής η «APMM») είναι εισηγμένη στο Nasdaq Κοπεγχάγης και ελέγχεται από την A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Η APMM είναι μια εταιρεία ολοκληρωμένων μεταφορών και εφοδιαστικής (logistics) που εδρεύει στην Κοπεγχάγη της Δανίας και δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι βασικές δραστηριότητες της APMM περιλαμβάνουν τη ναυτιλία τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τις υπηρεσίες τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, τις χερσαίες μεταφορές, τις χερσαίες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, τη μεταφορά εμπορευμάτων, τη λιμενική ρυμούλκηση και την κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων-ψυγείων.

Η Maersk Logistics & Services International A/S (στο εξής η «Maersk Logistics») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δανίας και είναι κατά 100% θυγατρική της APMM. Οι δραστηριότητες της Maersk Logistics περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες εφοδιαστικής και διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, τις χερσαίες υπηρεσίες εμπορευματοκιβωτίων, τις δραστηριότητες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, τις υπηρεσίες εκτελωνισμού, τη θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων και τις υπηρεσίες φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων.

Η Martin Bencher (Scandinavia) A/S, έχει την έδρα της στη Δανία. Η Martin Bencher δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω πολλαπλών τρόπων (θαλάσσια, αεροπορική, οδική, σιδηροδρομική και με φορτηγίδες), στηδιαχείριση έργων (project management), στη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού έργων και στη παροχή μηχανολογικών λύσεων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου