Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με απόφαση της επέβαλε στην εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε. συνολικό πρόστιμο ύψους €39.667,34 για παράβαση των άρθρων 3(1)(α) και 3(1)(γ) του Νόμου 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 41(1)/2014 και των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, στα πλαίσια εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας Γ&Γ Ρεμέντζο ΛΤΔ εναντίον της εταιρείας ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε.
11/06/2015

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της που έλαβε χώρα στις 2 Φεβρουαρίου 2015, διαπίστωσε με την υπ’ αριθμό 4/2015 ομόφωνη απόφαση της, ότι η εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ. Α.Ε. (εφεξής η «ΛΑΛΙΖΑΣ») παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 3(1)(α) και 3(1)(γ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 41(1)/2014 (στο εξής ο «Νόμος») καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ σε σχέση με τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης και τον περιορισμό των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των διανομέων που είχαν ενταχθεί στο δίκτυο δικαιόχρησης της.

Αντικείμενο της εν λόγω υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία που υπέβαλε η εταιρεία Γ&Γ Ρεμέντζο ΛΤΔ εναντίον της εταιρείας ΛΑΛΙΖΑΣ για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) ή/και 6(1) ή/και 6(2) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, η Γ&Γ Ρεμέντζο ΛΤΔ υποστήριξε ότι, κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων, η ΛΑΛΙΖΑΣ έθεσε περιοριστικούς όρους σε μεταξύ τους σύμβαση δικαιόχρησης, τόσο όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης όσο και σε ότι αφορά τον περιορισμό των διασταυρούμενων πωλήσεων μεταξύ των δικαιοδόχων που είχαν ενταχθεί στο δίκτυο δικαιόχρησης της, ενώ παράλληλα μέσω του λογισμικού συστήματος που διατηρούσε ήταν σε θέση να ασκεί έλεγχο επί της τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθούσε η Γ&Γ Ρεμέντζο ΛΤΔ.

Η εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ δραστηριοποιείται στην αγορά ναυτιλιακού εξοπλισμού καθώς και εξοπλισμού για σκάφη αναψυχής, για ερασιτεχνικά και για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, για σκάφη θαλάσσιων σπορ και για ακτοπλοϊκά σκάφη (τουριστικά και άλλα).

Με δεδομένο ότι η σύμβαση δικαιόχρησης καλύπτει περισσότερα του ενός κράτη μέλη, αφού η καταγγελλόμενη και τα μέλη του δικτύου της δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία και Κύπρο, υφίσταται εν προκειμένω επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ κρατών – μελών και ως επακόλουθο κρίθηκε ότι οι σχετικές εθνικές και ενωσιακές διατάξεις εφαρμόζονται παράλληλα στην κρινόμενη υπόθεση.

Η Επιτροπή θεώρησε ότι οι όροι της σύμβασης που προνοούν ρητά και με σαφήνεια τη σχέση και τους όρους συνεργασίας των δύο αντισυμβαλλομένων μερών, στη βάση των οποίων οι τιμές μεταπώλησης καθορίζονταν αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ, είναι εξ’ αντικειμένου περιοριστικοί του ανταγωνισμού και ως τέτοιοι εμπίπτουν αφ΄ εαυτών στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Διαφάνηκε από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι στην υπό εξέταση υπόθεση ίσχυε κατά βάση ενιαία τιμολογιακή πολιτική και η καταγγέλλουσα ήταν υποχρεωμένη να ακολουθεί τις επιβαλλόμενες από την καταγγελλόμενη τιμές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παράβαση των άρθρων 3(1)(α) του Νόμου και 101(1) της ΣΛΕΕ.

Σε σχέση με τον περιορισμό των διασταυρούμενων πωλήσεων η Επιτροπή σημείωσε ότι όπως προέκυψε τόσο από τη συνδυαστική ανάγνωση των όρων της σύμβασης όσο και μεμονωμένα από την υποχρέωση πραγματοποίησης λιανικών πωλήσεων, υφίσταται παράβαση του άρθρου 3(1)(γ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή επισήμανε ότι η καταγγέλλουσα, η οποία και αναλάμβανε τον εμπορικό κίνδυνο στα πλαίσια της σύμβασης δικαιόχρησης, θα έπρεπε τουλάχιστον να διατηρεί τη δυνατότητα προμήθειας των σχετικών προϊόντων από τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου δικαιόχρησης αλλά ταυτόχρονα και να μεταπωλεί σε αυτούς. Κατά συνέπεια προέκυψε παράβαση των άρθρων 3(1)(γ) του Νόμου και 101(1) της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015:

1. Αποφάσισε ότι η εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ παραβίασε:

(Α) το άρθρο 3(1)(α) του Νόμου και των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ θέτοντας όρους στη σύμβαση δικαιόχρησης που είχε υπογράψει με την καταγγέλλουσα σε σχέση με τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης, επιβλέποντας και ελέγχοντας παράλληλα τις τιμές μεταπώλησης της δικαιοδόχου μέσω του λογισμικού συστήματος εμπορικής διαχείρισης που διατηρούσε η ΛΑΛΙΖΑΣ και που η δικαιοδόχος όφειλε βάσει της σύμβασης δικαιόχρησης να εγκαταστήσει στο κατάστημά της.

(Β) το άρθρο 3(1)(γ) του Νόμου και των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ θέτοντας όρους στη σύμβαση δικαιόχρησης οι οποίες περιόριζαν τις αμοιβαίες προμήθειες / διασταυρούμενες πωλήσεις της καταγγέλλουσας .

2. Υποχρεώνει την εταιρεία ΛΑΛΙΖΑΣ όπως μη προβαίνει στο μέλλον σε παρόμοιες πρακτικές επιβολής καθορισμού τιμών μεταπώλησης ή/και απαγόρευσης αμοιβαίων προμηθειών στα πλαίσια του δικτύου δικαιόχρησης της.

3. Επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο στην ΛΑΛΙΖΑΣ αναφορικά με τις διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(γ) του Νόμου και των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, ως ακολούθως:

Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, σε σχέση με τον εκ μέρους της εταιρείας ΛΑΛΙΖΑΣ καθορισμό των τιμών μεταπώλησης των προϊόντων ναυτιλιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού σκαφών, προϊόντων που ανήκαν στο δίκτυο δικαιόχρησης της καταγγελλόμενης και με τα οποία προμήθευε την καταγγέλλουσα στα πλαίσια της μεταξύ τους σύμβασης δικαιόχρησης, η Επιτροπή αποφασίζει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €19.833,67 (δεκαεννιά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα εφτά σεντς), για το έτος που έληξε στις 31/12/2010.

Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(γ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ σε σχέση με τον περιορισμό των αμοιβαίων προμηθειών/ διασταυρούμενων πωλήσεων της καταγγέλλουσας, από την ΛΑΛΙΖΑΣ, η Επιτροπή αποφασίζει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €19.833,67 (δεκαεννιά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα εφτά σεντς), για το έτος που έληξε στις 31/12/2010.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11.6.2015
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου