Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Rina S.p.A. από την Fondo Italiano d’ Investimento SGR S.p.A. μέσω της Superba One S.r.l.
29/09/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Rina S.p.A. («Rina») από την Fondo Italiano d’ Investimento SGR S.p.A. μέσω της Superba One S.r.l..

Η Fondo Italiano d’ Investimento SGR S.p.A. («FII») είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η FII αποτελεί εταιρεία διαχείρισης που ιδρύθηκε με σκοπό να στηρίξει την ανάπτυξη των ιταλικών επιχειρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και να προωθήσει την ανάπτυξη των ιταλικών βιομηχανιών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), κυρίως σε ιταλικές εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους, με έμφαση στην υψηλή τεχνολογία και σε διάφορα τμήματα της βιομηχανίας της γεωργικής αλυσίδας τροφίμων. Η εταιρεία ελέγχεται έμμεσα από την Cassa depositi e prestiti S.p.A. («CDP»).

Η CDP είναι ανώνυμη εταιρεία (joint-stock company) υπό δημόσιο έλεγχο, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη χρηματοδότηση τοπικών και περιφερειακών δημόσιων φορέων και πρωτοβουλιών που προωθούνται από αυτούς, στην απόκτηση επενδυτικών συμμετοχών σε εταιρείες σημαντικού εθνικού συμφέροντος, στη χρηματοδότηση έργων, εγκαταστάσεων, δικτύων και εξοπλισμού που προορίζονται για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και για την ανάκτηση γης.

Η Superba One S.r.l. («Superba») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας η οποία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού. Η Superba δεν έχει εμπορική δραστηριότητα και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Fondo Italiano d’ Investimento SGR S.p.A..

Η Επιχείρηση Στόχος στην προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η Rina S.p.A., που αποτελεί δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της εταιρειών στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανικής, υπηρεσιών ταξινόμησης πλοίων, πιστοποίησης καθώς και επιθεώρησης και δοκιμών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου