Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών τριών συμβούλων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
04/10/2017


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο νομικών συμβούλων και ενός λογιστή συμβούλου για χρονική διάρκεια είκοσι τριών (23) μηνών.

Τα προαπαιτούμενα προσόντα και των τριών συμβούλων μπορούν να ανευρεθούν στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy).

Η περίοδος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού και υποβολής προσφορών θα ισχύει μέχρι και τις 27/10/2017 και ώρα 14:00.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν από ένα αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy).

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), στο χώρο του Διαγωνισμού. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, σε περίπτωση που επιθυμούν να τύχουν οποιασδήποτε διευκρίνησης, στο τηλέφωνο 22606600


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου