Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση Συγκέντρωσης των εταιρειών Lukoil Cyprus Ltd και ExxonMobil Cyprus Inc
16/01/2004


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι, η επιχείρηση με επωνυμία Lukoil Cyprus Ltd με κοινοποίηση της προς το Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποιεί ότι, στις 24/12/2003 έχει συνάψει συμφωνία για εξαγορά 13 πρατηρίων πετρελαιοειδών της επιχείρησης με επωνυμία ExxonMobil Cyprus Inc, που λειτουργούν στην κυπριακή αγορά.

H επιχείρηση Lukoil Cyprus Ltd ασχολείται με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση πετρελαιοειδών στην Κύπρο. Η εν λόγω επιχείρηση έχει δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο από τον Ιούνιο του 2002 και ήδη λειτουργεί 16 πρατήρια πετρελαιοειδών στην κυπριακή αγορά σαν αποτέλεσμα του Διατάγματος και απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.7.9.2001.

Η επιχείρηση ExxonMobil Cyprus Inc, αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ExxonMobil Corporation επακόλουθο της διεθνής συγχώνευσης μεταξύ της Exxon Corporation και της Mobil Corporation. Η εν λόγω επιχείρηση ασχολείται με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση πετρελαιοειδών στην Κύπρο και λειτουργεί 66 πρατήρια πετρελαιοειδών στην κυπριακή αγορά.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Περί ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα δυνάμει του Άρθρου 23, η Υπηρεσία παρέχει, έπειτα από αίτηση προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατάλληλη ευκαιρία να υποβάλουν απόψεις σχετικά με τη συγκέντρωση κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του Άρθρου 28 του Νόμου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου