Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


13. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα στοιχεία της έρευνας από τα εμπλεκόμενα μέρη;

H Επιτροπή οφείλει να κοινοποιήσει προς την επιχείρηση και/ή ένωση επιχειρήσεων τους λόγους επί των οποίων κρίνεται ότι πιθανολογείται παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση και/ή ένωση επιχειρήσεων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα μη επιχειρηματικά απόρρητα ή στις πληροφορίες μη εμπιστευτικής φύσεως και έγγραφα που αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης.

Η Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα, δύναται να παρέχει πρόσβαση σε επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον η πρόσβαση σε αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων στις οποίες κοινοποιήθηκε έκθεση αιτιάσεων και μόνο σε πρόσωπο του οποίου η πρόσβαση στα εν λόγω επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως κρίθηκε απολύτως αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων.

Ο Νόμος αρ. 13(Ι)/ 2022 προβλέπει ρητά ότι επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων στην οποία έχει δοθεί πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή του Νόμου απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τέτοιες πληροφορίες σε διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων και διαδικασίες ενώπιον άλλων Αρχών Ανταγωνισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής και εκδοθεί απόφαση.

Η Επιτροπή στις 25/05/2022 εξέδωσε ανακοίνωση ώστε να προσφέρει καθοδήγηση για ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσβασης σε διοικητικό φάκελο υπόθεσης δυνάμει των άρθρων 26(2)(ια) και 42(9) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2022  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου