Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


13. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα στοιχεία της έρευνας από τα εμπλεκόμενα μέρη;

H E.Π.Α. οφείλει να κοινοποιήσει προς την επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων εναντίον της οποίας στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα εκείνα τα έγγραφα του φακέλου πάνω στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουμένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν επαγγελματικά απόρρητα. Αν τα έγγραφα αυτά είναι ήδη προσιτά στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, να της τα υποδείξει γραπτώς, ώστε η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων να είναι έγκαιρα ενημερωμένη για όλα τα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου