Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 4/5/2021 επέβαλε στην εταιρεία FISSLER GmbH πρόστιμο ύψους 168.441,63, για παράβαση του άρθρου 6(2) περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008, στο πλαίσιο επανεξέτασης της επιβολής διοικητικού προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμό 1457/2018 Απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 16/3/2021 αναφορικά με την καταγγελία της Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH
19/07/2021


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπή») ενημερώνει ότι μετά από την ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην προσφυγή υπ’ αριθμό 1457/2018 προέβη σε επανεξέταση της διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH (σε σχέση με την Απόφαση ΕΠΑ αρ. 22/2018).
Η Επιτροπή επισημαίνει πως η απόφασή της, ως προς την παράβαση από την αιτήτρια των προνοιών του άρθρου 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008, ως ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με αρ. 42/2012 (στο εξής ο «Νόμος»), έχει κριθεί ορθή και νόμιμη.

Η Επιτροπή, συμμορφούμενη με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, επανεξέτασε το ζήτημα που αφορά στην επιβολή του διοικητικού προστίμου και ομόφωνα αποφάσισε πως δικαιολογείται στη βάση της νομολογίας η επιβολή αυξημένου διοικητικού προστίμου σε σχέση με το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε με την απόφαση αρ. 42/2012.

Συνακόλουθα, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(I) και του άρθρου 42(Ι) του Νόμου και ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου, καθώς τις ελαφρυντικές περιστάσεις ομόφωνα αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία FISSLER GmbH ανερχόμενο σε €168.441,63 (Εκατό Εξήντα Οκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Τρία Σεντ).

Η απόφαση της Επιτροπής βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Σχετικά Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής ημερομηνίας 7/8/20218

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής ημερομηνίας 31/10/2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19/7/2021  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου